Την απαλλαγή των Δήμων των Κυκλάδων από τον ΕΝΦΙΑ και τον συμπληρωματικό φόρο,καθώς και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα διατηρητέα κτίρια και τα κτίρια εντός αρχαιολογικών χώρων, ζητά ο πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Δεκαβάλλας με σχετική επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Στην επιστολή του ο κ. Δεκαβάλλας αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,
Με την παρούσα επιστολή μου ως πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, θέτω υπόψη σας τα παρακάτω αιτήματα των αιρετών της Περιφέρειάς μας.
Πρώτον να υπάρξει απαλλαγή των δήμων από τον ΕΝΦΙΑ και (το συμπληρωματικό φόρο). Ιδιαίτερα ο συμπληρωματικός φόρος ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5%ο) επί της συνολικής αξίας των ακινήτων που εκμισθώνουν οι ΟΤΑ. Ο συμπληρωματικός φόρος και ξεπερνάει το ύψος του κύριου φόρου και σημαίνει ένα σημαντικό περιορισμό στα έσοδα των δήμων από ενοίκια, τα οποία είναι ήδη μειωμένα λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι δήμοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν μειώσει τα ενοίκια που λαμβάνουν από ακίνητα που εκμισθώνουν μέχρι και το 6% της αντικειμενικής τους αξίας

Δεύτερον να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα διατηρητέα κτίρια καθώς και για τα κτίρια εντόςαρχαιολογικών ιστορικών χώρων. Τα διατηρητέα και τα ακίνητα εντός αρχαιολογικών ιστορικών χώρων υπόκεινται σε ένα μεγάλο εύρος περιορισμών και αδειοδοτήσεων που αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος διατήρησης, συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισής τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των συμβατικών κτιρίων. Η επιβάρυνση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς έχει μετακυλιστεί εξ’ ολοκλήρου προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός διατηρητέων κτιρίων έχουν εγκαταλειφθεί με κίνδυνο την κατάρρευσή τους, συνιστώντας έτσι απειλή για την ασφάλεια της ζωής των πολιτών.

Όπως γνωρίζουμε, παρόμοιο αίτημα έχει υποβάλλει ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης προτείνοντας σχετική ρύθμιση, στην οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί το αίτημα για τα κτίρια εντός αρχαιολογικών ιστορικών χώρων, καθώς υπόκεινται στους ίδιους ακριβώς περιορισμούς όπως τα διατηρητέα. Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού δεν προβαίνει σε νέους χαρακτηρισμούς διατηρητέων κτιρίων μέσα σε ιστορικούς τόπους, καθώς αυτή είναι η έννοια του ιστορικού τόπου: είναι τόσο πολλά τα κτίρια που χρήζουν προστασίας που πλέον χαρακτηρίζεται έτσι μια ολόκληρη περιοχή και όχι κάθε κτίριο αποσπασματικά.

Η προτεινόμενη από το ΥΠΕΚΑ σχετική ρύθμιση θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

i) Επίσης μειώνεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων έως 50% για τα κτήρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί, εν όλω ή εν μέρει, ως διατηρητέα ή κτήρια εντός αρχαιολογικών ιστορικών χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 5351/1932 ή 1469/1950 ή 3028/2002 ή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 ή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 4067/2012.

ii) Σε περίπτωση κατά την οποία τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτήρια έχουν εγκαταλειφθεί και δεν χρησιμοποιούνται (π.χ. δεν ηλεκτροδοτούνται) ή έχουν κριθεί ως ετοιμόρροπα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, η μείωση δύναται να είναι έως 100%, εφόσον τα ανωτέρω κτήρια αποκατασταθούν και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

iii) Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 4223/2013 ισχύει και για όλα τα διατηρητέα κτήρια του εδαφίου (i) του παρόντος.

Προσδοκάμε ότι θα εξετάσετε και θα ικανοποιήσετε τα προαναφερόμενα αιτήματά μας, προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση των τοπικών μας κοινωνιών.»

www.cyclades24.gr

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.