Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, αποφασίστηκε ομόφωνα η κατανομή ποσού 17.520,00 € από Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχο κ. Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου, η οποία εισηγούμενη το προκείμενο θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθ. 8/4-12-2015 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα την κατανομή ποσού 17.520,00 € προερχόμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Παιδείας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή των χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής : στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας εκπαίδευσης ποσό 10.512,00 € και στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 7.008,00 €

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την με αριθ. 8/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα και:

Κάνει δεκτή την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 8/2015 απόφαση και κατανέμει το ποσό των 17.520,00 €, προερχόμενο από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής : στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης ποσό 10.512,00 € και στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 7.008,00 €.
[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.