Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε η Οριστικής Μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών ∆ηµοπράτησης ΧΑ∆Α στη θέση «Τσικνιάς»

Η «Οριστική Μελέτη, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και Τεύχη δηµοπράτησης Χ.Α.∆.Α. στη θέση "Τσικνιάς" ∆ήµου Τήνου» είχε ανατεθεί µε την 134/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και επικυρώθηκε από την Γ.Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. Τη µελέτη συνέταξε ο ∆αµιανός Μπούρκας, Πολιτικός-Υδραυλικός Μηχανικός, αντί του συνολικού ποσού των 9.550,00€ πλέον ΦΠΑ 2.196,50€, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.

 Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, είδε όλα τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», του Π∆ 696/74, του Ν. 2503/97, του σχετικών διατάξεων του δηµοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ε , αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την παραλαβή της Μελέτης «Οριστικής Μελέτη, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και Τεύχη δηµοπράτησης Χ.Α.∆.Α. στη θέση "Τσικνιάς" ∆ήµου Τήνου».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.