Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της συνεδριάσεως ήταν η  εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση βοηθήµατος σε ενδεείς συµπολίτες µας.

Το συγκεκριμένο θέμα έγινε κεκλεισμένων των θυρών

Μεταξύ άλλων το πρακτικό της συνεδρίασης αναφέρει: Αφού απαγγέλθηκε δηµόσια η οµόφωνη απόφαση της συνεδριάσεως , ζητήθηκε από τους παριστάµενους στη συνεδρίαση να αποχωρήσουν από την αίθουσα των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής πράγµα το οποίο έγινε αµέσως µε ησυχία και κατόπιν κλείστηκαν οι θύρες της αίθουσας συνεδριάσεων.

Οι αιτήσεις (για το βοήθημα) κατατέθηκαν στην Κοινωνική Υπηρεσία του τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Τήνου, και η ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κατέθεσε έκθεση κοινωνικής έρευνας συνοδευόµενη µε τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και να εγκριθεί χρηµατικό βοήθηµα 133,30 € στους δικαιούχους.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, την 225/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία τέθηκαν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και µε την οποία ψηφίστηκε η ανωτέρω πίστωση, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και την χορήγηση χρηµατικού βοηθήµατος ύψους 133,30 € για τον κάθε ένα από τους ενδεείς συµπατριώτες µας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, όπως κατονοµάζονται στη συνηµµένη ονοµαστική κατάσταση (µη δηµοσιεύσιµη) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.