Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου συζητήθηκε και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (που συνεδριάζει αυτή την Παρασκευή)  η αναπροσαρµογής των τελών καθαριότητας και φωτισµού για το οικ. έτος 2016.

Όπως αναφέρει το πρακτικό της συνεδρίασης: Το ύψος του τέλους καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειµενικά µε κριτήριο το βαθµό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161).

Πιο αναλυτικά προτείνεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου. 

1. Προτείνονται µηδενικά τέλη Καθαριότητας για την Τοπική Κοινότητα Αγάπης, λόγω της λειτουργίας της µονάδας δεµατοποίησης ΑΣΑ στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού Αγάπης και συγκεκριµένα στη θέση Κοσσίνι και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της εν λόγω περιοχής.

2. Προτείνεται να εξοµοιωθεί το ∆ηµοτικό Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Πανόρµου, µε το τέλος των άλλων Τοπικών Κοινοτήτων. Προς το σκοπό αυτό αυξάνεται κατά 0,51€, ήτοι από 0,70€ σε 1,21€ ανά τετραγωνικό µέτρο για το οικιακό τιµολόγιο και κατά 0,41€ για το γενικό τιµολόγιο. Οι συντελεστές µετά από αυτό διαµορφώνονται ενιαία σε 1,21€ για το οικιακό τιµολόγιο και για το γενικό τιµολόγιο. Προτείνεται επίσης να ορισθεί τµήµα του ανωτέρω τέλους, ύψους 0,45€ ως Τέλος Ηλεκτροφωτισµού και τµήµα 0,76€ ως Τέλος Καθαριότητας, ούτως ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη τιµολογιακή διάκριση των δύο υπηρεσιών.

3. Προτείνεται η εξοµοίωση του ύψους του Τέλους Ηλεκτροφωτισµού για τις τοπικές κοινότητες ∆ύο Χωριών και Τριαντάρου µε τον αντίστοιχο συντελεστή των υπολοίπων τοπικών κοινοτήτων, ήτοι αύξηση κατά 0,13€, από 0,32€ σε 0,45€ ανά τετραγωνικό µέτρο και για το οικιακό τιµολόγιο και για το γενικό τιµολόγιο.

Κατά τα λοιπά οι συντελεστές του τέλους στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τήνου και στις λοι9πές Τοπικές Κοινότητες παραµένουν ως έχουν.

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ισοσκελίζονται τα έσοδα και τα έξοδα της Υπηρεσίας καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού και επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η ενιαία τιµολογιακή πολιτική του ∆ήµου στις Τοπικές Κοινότητες του νησιού.

Mειοψήφησαν τα µέλη Αντώνιος Ξενόπουλος και Φραγκίσκος Αµοιραλής, υποστηρίζοντας τη θέση ότι στην παρούσα οικονοµική κατάσταση δεν πρέπει να γίνει αύξηση τελών σε καµία Τοπική Κοινότητα. Αναφορικά δε µε την απαλλαγή της Τοπικής Κοινότητας Αγάπης από τα τέλη καθαριότητας παρατήρησαν ότι συµφωνούν µεν αλλά το ζητούµενο για την περιοχή είναι να εξοµαλυνθεί η λειτουργία του δεµατοποιητή


Μετά από αυτά, hη Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό ενιαίου συντελεστή Τελών καθαριότητας και Φωτισµού στο ∆ήµο Τήνου για το έτος 2016, ως εξής:


Ο κατωτέρω πίνακας περιλαµβάνει τις ισχύουσες παραµέτρους υπολογισµού του µέγιστου ισπρακτέου Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το τρέχον έτος, µε διάκριση ανά τοπική κοινότητα, είδος τιµολογίου και αντικείµενο τέλους.Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.