Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 μ.μ., συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ερχόμενη συνεδρίαση είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2016 και τον προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με θέμα: «Οριστική μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και τεύχη δημοπράτησης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Τσικνιάς Δήμου Τήνου». 
Εισηγητής :Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Τροποποίηση της με αρ. 223/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου Ομάδας Β΄ – Οπτικά μέσα».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικού και λοιπού εξοπλισμού  1ου Δημοτικού Σχολείου, Ομάδας Β΄ Αυλαία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2016.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ‘Γιαννούλης Χαλεπάς’».
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ‘Γιαννούλης Χαλεπάς’».
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών.
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο :
Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου με την ανώνυμη εταιρεία  «DIGEA – Ψηφιακός πάροχος Α.Ε.»
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής : Δήμαρχος

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.