Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΤ-Α προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών «Καθαριότητας λιμένα Τήνου » και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου -Άνδρου Οδός: Λεωφ. Μεγαλόχαρης 24- Τήνος, στις 12 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη.


Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 12:00μ.μ και λήξης 12:30μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 19 Ιανουαρίου 2016, την ίδια ώρα και ημέρα στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπηρεσιών  ανέρχεται στα 58.948,04€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν δυνατότητα εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό του 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 1.178,96€.

Περισσότερες πληροφορίες και  αντίγραφα της Διακήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 842 00 τηλ: 2283023754-φαξ: 2283023752.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου- Άνδρου
Ευάγγελος Ν. Κορνάρος  
[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.