Στις 14 Δεκεμβρίου 2015, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κοινοποίησε στο Δήμο Τήνου την υπαγωγή σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», ισχύος 1,8 ΜW, στην θέση «ΠΡΑΣΣΑ ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ » του Δήμου Τήνου της νήσου Τήνου της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου , της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από το φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην YA 3791/13 (ΦΕΚ 104Β/24-1-13) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.1 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους:

1. Στην παρούσα απόφαση ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής οι όροι και περιορισμοί που τίθενται :

α. με την με αριθμ. πρωτ. Δ.Π. 5660/04/28.01.2005 Απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων (Ε.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικό Πάρκο Ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 1,8 MW,με τρείς ανεμογεννήτριες, στην θέση «ΠΡΑΣΣΑ ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ » Δ. Εξωμβούργου, ν. Τήνου» από την εταιρεία Αιολική Κυκλάδων Α.Ε.) όπως τροποποιήθηκε – ανανεώθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων με αρ. Πρωτ. Δ.Π. 451/24.09.2010.

β. στις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (συνυποβληθέντα δικαιολογητικά με αρ. viii έως και xiv ) και ιδιαίτερα τα όσα προβλέπονται στην με αρ. πρωτ.6952/09.06.2005 απόφαση ( έγκριση επέμβασης) της Δ/νσης Δασών της (τότε κρατικής) Περιφ. Νοτίου Αιγαίου.

2. Η θέση των ανεμογεννητριών σύμφωνα με το υποβληθέν συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την δήλωση υπαγωγής καθορίζεται ως εξής ( σε ΕΓΣΑ ΄87) :


Αναμένουμε τις ενέργειες τόσο του Δήμου Τήνου όσο και των πολιτών του νησιού που έχουν δηλώσει από την πρώτη στιγμή πως είναι αντίθετοι στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στο νησί.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.