Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η τοποθέτηση ιατρών υπηρεσίας µε την ιδιότητα θητεία µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου ορισµένου χρόνου. Για το νησί της Τήνου έγινε τοποθέτηση ενός Ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο του Πύργου.

Οι ιατροί έχουν προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της παρούσας να παρουσιασθούν για την ορκωµοσία τους και ανάληψη υπηρεσίας στη αρµόδια υπηρεσία.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.