Την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στους Λιμένες Τήνου, με θέμα την λήψη απόφασης για την ανέλκυση του βυθισμένου ρυμουλκού που είναι βυθισμένο στο λιμάνι).

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Κορνάρος αναφέροντας ένα σύντομο ιστορικό για την βύθιση του Ρ/Κ και τις περαιτέρω ενέργειες που ακολούθησε η υπηρεσία λέγοντας


«Στις 24/12/2015 και περί τις 03:30 τα μεσάνυχτα βυθίστηκε το Ρ/Κ Ραφήνα κοντά στα κρηπιδώματα εσωτερικά του λιμενοβραχίονα του εξωτερικού λιμένα Τήνου. Αμέσως ειδοποιήθηκα προσωπικά από το Λ/Χ Τήνου και στις 07:00 το πρωί ειδοποιήθηκε και με κοινοποίηση η υπηρεσία με σχετικό έντυπο σήμα. Στη συνέχεια η υπηρεσία μας ξεκίνησε μία σειρά ενεργειών για την αποφυγή ρύπανσης και κατόπιν επικοινωνίας με τον Πλοίαρχο Γ’ κο Χαμπά, για την ανέλκυση του ναυαγίου από τον ιδιοκτήτη. 

Μετά όμως από πολλές αναβολές για την ανέλκυση του Ρ/Κ, απεδόθη στον ιδιοκτήτη σχετική πρόσκληση για την εντός δέκα (10) ημερών ανέλκυση του ναυαγίου, όπως ορίζει ο ν. 2881/2001. Σήμερα και με το πέρας των δέκα (10) ημερών από την θυροκόλληση της  πρόσκλησης στην κατοικία του ιδιοκτήτη, σας κάλεσα για να αποφασίσουμε σχετικά με την ανέλκυση του Ρ/Κ από το ΔΛΤΤΑ. Επειδή το ναυάγιο αποτελεί κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα καθώς βρίσκεται εντός λιμένα και κοντά σε δίαυλο, προτείνω να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την ανέλκυση του ναυαγίου με τον πιο σύντομο τρόπο που ορίζει η νομοθεσία δηλαδή με Μειοδοτικό Διαγωνισμό».

Κατόπιν και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
αλλά και του Δημάρχου Τήνου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.2881/01 (ΦΕΚ 16Α/06-02- 2001), της ΥΑ 2123/36/2001 (ΦΕΚ 1438Β- 2001 «Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης, ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, πλοίων», την υπ’αριθμ. 1/2016 απόφαση Δ.Σ.του ΔΛΤΤΑ, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα τα ακόλουθα
  • Το ρυμουλκό «ΡΑΦΗΝΑ» ΝΗΟΛ 333, το οποίο είναι βυθισμένο κοντά στα κρηπιδώματα εσωτερικά του λιμενοβραχίονα του εξωτερικού λιμένα Τήνου, να ανελκυθεί εκτός του Λιμένα Τήνου, διότι παρεμποδίζει την παραβολή, την αγκυροβολία, την κίνηση και γενικά τη λειτουργία του λιμένα, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα την προσέγγιση στο κρηπίδωμα αθώς και την άσκηση ναυτικών ή άλλων δραστηριοτήτων.
  • Ο τρόπος ανέλκυσης αλλά και οι μετέπειτα ενέργειες για την εκποίηση ή όχι και ο τόπος όπου θα τοποθετηθεί μετά την ανέλκυσή του θα συζητηθεί σε μεταγενέστερη απόφαση της Επιτροπής μετά από βαθύτερη διερεύνηση του θέματος από την υπηρεσία του ΔΛΤΤΑ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.