Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου και αποφασίστηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού. Όπως αναφέρει η σχετικά απόφαση πρόκειται για τις θέσεις: 


Προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις από την κείμενη νομοθεσία
κατά κατηγορία και κλάδο:


ΤΕ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών
Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα(ι)επεξεργασίας κειμένων, (ιι) υπολογιστικών φύλλων και (ιιι)υπηρεσιών διαδικτύου.

ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ: α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών –Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκηση ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστική ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών-Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας .

ΠΕ ΥΑΛΕ :α)Πτυχίο ανώτατης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης β)Προϋπηρεσία σε τομέα ασφαλείας λιμένων γ)Γνώση της Διεθνούς και Εθνικής Νομοθεσίας και κανονισμών για την ασφάλεια πλοίων και λιμένων δ)Γνώση του ΙSPS και των σχετικών ΔΣ, κωδικών και συστάσεων ε)Καλή Γνώση Ξένης Γλώσσας

ΤΕ ΥΑΛΕ: α)Πτυχίο ανώτερης Τεχνολογικής εκπαίδευσης β)Προϋπηρεσία σε τομέα ασφαλείας λιμένων γ)Γνώση της Διεθνούς και Εθνικής Νομοθεσίας και κανονισμών για την ασφάλεια πλοίων και λιμένων δ)Γνώση του ΙSPS και των σχετικών ΔΣ, κωδικών και συστάσεων ε)Καλή Γνώση Ξένης Γλώσσας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θέσεις πρέπει να εγκριθούν από το αρμόδιο υπουργείο και μετά θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση με περισσότερες πληροφορίες από το ΔΛΤΤ-Α.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.