Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου έχοντας ανάμεσα στα θέματα της συνεδριάσεως την απόφαση για την απευθείας αγορά αγροτεμαχίου στη θέση «Φανερωμένη» της Τ. Κ. Πανόρμου του Δήμου Τήνου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Σιώτος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε: Στις 2 Δεκεμβρίου του 2014 το Ευρωπαϊκό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει κατ΄ αποκοπή πρόστιμο 10.000.000 ευρώ καθώς και εξαμηνιαία χρηματική ποινή ύψους 14.520.000 ευρώ από το οποίο θα αφαιρείται ποσό 40.000 ευρώ ανά χώρο ανεξέλεγκτης δράσης αποβλήτων ο οποίος θα έχει αποκατασταθεί.

Για να θεωρηθεί, ότι ένας ΧΑΔΑ έχει αποκατασταθεί και να μπορέσει δηλαδή να αφαιρεθεί το ποσό των 40.000 ευρώ θα πρέπει η διαδικασία αποκατάστασης να έχει ολοκληρωθεί και όχι απλά να έχει δρομολογηθεί ή να βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης. Και οι ελληνικές αρχές να στείλουν τις απαραίτητες αποδείξεις που να φανερώνουν ότι η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ είναι ουσιαστική. π.χ. βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποκατάστασης.


Εκ του λόγου αυτού τόσο τα αρμόδια υπουργεία όσο και η ειδική υπηρεσία διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με μια σειρά εγγράφων πίεζαν τον Δήμο Τήνου για την ταχύτερη αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στην από 9/10/15 έκθεση επιτόπιας επαλήθευσής της αναφορικά με το ΧΑΔΑ στη θέση Φανερωμένη διαπιστώνει:

Ότι τόσο στο με αριθμό πρωτοκόλλου 31194/2.7.13 άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου όσο και στην τεχνική έκθεση περιβαλλοντικής αποκατάστασης αναφέρεται ότι ο ΧΑΔΑ καταλαμβάνει ιδιωτική έκταση ενώ κατά τη φάση αξιολόγησης και ένταξης του υποέργου του θέματος στην πράξη προσκομίστηκε αρχικά από το δικαιούχο η με αριθμό πρωτοκόλλου 18969/12.12.11 βεβαίωση του Δημάρχου Τήνου περί ιδιοκτησίας του Δήμου επί του ΧΑΔΑ, ενώ στη συνέχεια υποβλήθηκε η υπ΄ αριθμόν 761/24.1.2012 συμβολαιογραφική πράξη μονομερούς δήλωσης παραχώρησης σύμφωνα με την οποία οι 4 ιδιώτες φερόμενοι ως συνιδιοκτήτες του αγροτεμαχίου έκτασης 1.779,27 τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνει ο ΧΑΔΑ το έχουν παραχωρήσει από το 1982 στην πρώην κοινότητα Πανόρμου και σήμερα στο Δήμο Τήνου κατά χρήση ως σκουπιδότοπο υπό τον όρο ότι μετά τη λήξης της χρήσεως του προπεριγραφόμενου αγρού ως σκουπιδότοπου ο Δήμος Τήνου να προβεί με δαπάνη του σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για να αποκατασταθεί ο άνω αγρός σύμφωνα με όσα προβλέπονται και ορίζονται σε σχετική περιβαλλοντική μελέτη και αποδοθεί η χρήση του στις εδώ εμφανισθείσες.

Με τα ως άνω στοιχεία δεν διασφαλίζεται, τονίζει η Ειδική Υπηρεσία, πλήρως η κυριότητα του Δήμου επί της έκτασης επέμβασης όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας περί εξέτασης της προέγκρισης της δημοπράτησης του υποέργου.

 Την αναγκαιότητα πλήρους διασφάλισης της κυριότητας του γεωτεμαχίου του ΧΑΔΑ αυτού επισημαίνει για μια ακόμη μια φορά η υπηρεσία αυτή στην από 15 Ιανουαρίου 2016 προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου 20 με τον τίτλο «αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Φανερωμένη» Δήμου Τήνου» τονίζοντας ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς επιβάλλεται να έχει ξεκαθαριστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Ενόψει των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την απευθείας αγορά του αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση Φανερωμένη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, επιφάνειας 1.779,27 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου, εντός Ζ.Ο.Ε. (2.2στ.2)1 είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και έχει απόσταση από θάλασσα 1.130 μέτρα, καθότι είναι εκ των πραγμάτων το μόνο κατάλληλο ακίνητο για την προσήκουσα και ταχύτατη εκπλήρωση του προαναφερθέντος Δημοτικού σκοπού, ήτοι της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ αυτού.

Ορίζει επιτροπή εκτίμησης του ανωτέρου ακινήτου αποτελούμενη από την Αντιδήμαρχο κ. Αναστασίας Δεληγιάννη ως Πρόεδρο της επιτροπής και τον κ. Σωτήρη Πρίντεζη Πρόεδρο της Τοπι- κής Κοινότητας Πανόρμου Τήνου ως μέλος. Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου καθώς επίσης και ο γραμματέας αυτής.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.