Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου συζητήθηκε το θέμα για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου και Δήμου Τήνου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου».

Ο Δήμαρχος Τήνου, Σίμος Ορφανός έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  έγγραφο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου με το οποίο διαβίβασε σε σχέδιο Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου και του Δήμου Τήνου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου» προϋπολογισμού 590.000,00 €.

Το αντικείμενο της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Επισκευή - Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου » («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Νομικό Πρόσωπο) από το Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Τήνου).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, αποφασίζει ομόφωνα και:

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου» προϋπολογισμού 590.000,00€.

Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Τήνου κ. Παντελεήμων Αρμάο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τζέ ως μέλη στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης και

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τήνου κ. Σίμο Ορφανό για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε άλλου σχετικού με την υλοποίηση της παρούσας, εγγράφου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.