Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου η Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων. Ο Δήμαρχος Τήνου κατά την συνεδρίαση πρότεινε για την συγκρότηση επιτροπής θα ονομασθεί «Επιτροπή ελέγχου παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων» η οποία θα αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά και συγκεκριμένα: 

α) Από τον εκάστοτε καθ΄ύλην αντιδήμαρχο που θα οριστεί με την απόφαση της συγκρότησης ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. 
β) Ένα (1) υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του που θα ορίσει ο Δήμαρχος. 
γ) Ένα (1) υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του που θα ορίσει ο Δήμαρχος. 

Ο Δήμαρχος για σπουδαίο λόγο, μπορεί µε απόφασή του να αλλάζει τα µέλη της επιτροπής είτε τακτικά είτε αναπληρωματικά. Η θητεία της επιτροπής θα ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι: 

α) να ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νοµοθεσία, για τη χρήση όλων των παραχωρούµενων και µη κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου και 

β) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ορθή χρήση όλων των παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμος Τήνου, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για τον σχετικό έλεγχο και 

γ) την τήρηση της 91/2015 κανονιστικής απόφασης. Τα µέλη της επιτροπής θα είναι εφοδιασµένα µε ειδική ταυτότητα  ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ∆ήµου υπογεγραμμένα από τον Δήμαρχο και τα οποία θα επιδεικνύονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 

Πότε γίνονται έξοδοι για τη διενέργεια ελέγχων

Οι έξοδοι της επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχων, γίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Ο ∆ιευθυντής των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα παραδίδει στον πρόεδρο της επιτροπής όλα τα σχετικά µε τις ελεγκτικές αρµοδιότητες της επιτροπής έντυπα αρµοδίως θεωρηµένα καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο από το αρχείο της Υπηρεσίας του, που αφορά τους χώρους που έχουν παραχωρηθεί και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή µε εντολή του Δηµάρχου Τήνου, θα μπορεί να διενεργεί ελέγχους πέραν του ωραρίου των εργάσιμων ημερών καθώς και κατά τις µη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Την επιτροπή, σε σοβαρές περιπτώσεις, συνδράµει στο έργο της η ΕΛ.ΑΣ ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της. Για τις υπερωρίες και νυκτερινά των µελών της επιτροπής, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

Για την τρέχουσα Δημοτική περίοδο ορίζεται η Αντιδήμαρχος κ. Αναστασία Δεληγιάννη ως Πρόεδρος με αναπληρωτή της τον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Οριάνο.
β) Ένα (1) υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του που θα ορίσει με απόφασή του ο Δήμαρχος. 
γ) Ένα (1) υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του που θα ορίσει με απόφασή του ο Δήμαρχος. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.