Την Δευτέρα 18 Απριλίου, συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα Τήνου έχοντας ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως την Έκδοση γνωμοδότησης για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Τήνου κ. Ιωάννης Μαρκουίζος το ανωτέρω θέμα έκανε υπόμνηση του αποφασιστικού μέρους της 2/2016 προγενέστερης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου και στη συνέχεια ανέγνωσε το 3527/6-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τήνου, με θέμα «Γνωμοδότηση για θέσεις περιπτέρων», το οποίο απευθυνόμενο στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τήνου αλλά και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τήνου, αναφέρει:


«Με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α'/14-4-2014) αντικαταστάθηκε η υποπαράγραφος ΣΤ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και ρυθμίστηκαν με λεπτομερειακό τρόπο ζητήματα που αφορούν στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος και ταυτόχρονα επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθούν τεχνικά-διαδικαστικά και ερμηνευτικά ζητήματα που προέκυψαν μετά τη θέση σε ισχύ της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του ν. 4093/2012. Στο ανωτέρω άρθρο ορίζονται τα εξής: «3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλον χώρος,
Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη λήψη της παρούσας να μας υποβληθεί πρόταση από πλευράς σας για το κατά πόσον επιθυμείτε την εγκατάσταση περιπτέρου στα όρια της δημοτικής/τοπικής σας κοινότητας. Ταυτόχρονα θα θέλαμε να μας υποδειχθεί και η θέση την οποία θεωρείται κατάλληλη. Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι προτάσεις αυτές εναπόκεινται στον έλεγχο και των υπολοίπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η Αντιδήμαρχος Τήνου Αναστασία Α. Δεληγιάννη - Άσπρου» 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατέθεσαν τις ακόλουθες προτάσεις

1. Το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ. Νικόλαος Λούβαρης δήλωσε ότι επιθυμεί την εγκατάσταση τεσσάρων (4) περιπτέρων στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου και ειδικότερα στις κατωτέρω θέσεις τις οποίες θεωρεί κατάλληλες: (Α). Μία (1) θέση περιπτέρου στην πλατεία Κυπρίων Εθνομαρτύρων (πλησίον Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ταβέρνας) Παναγιώτας Ματάλα με την επωνυμία «Άγκυρα»). (Β). Μία (1) θέση περιπτέρου δυτικά του υφιστάμενου υποσταθμού (compact) της Δ.Ε.Η., στην Ακτή Νάζου (απέναντι του Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εστιατόριο) Μαριγώς Τατσιώνα με την επωνυμία «Μεταξύ μας»). (Γ). Μία (1) θέση περιπτέρου στην νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας Ταξιαρχών στο νότιο σημείο της αγοράς που έχει δημιουργηθεί από τον Δήμο (σχεδόναπέναντι του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εστιατόριο) Νικηφόρου Απέργη με την επωνυμία «Επίνειο»). (Δ). Μία θέση περιπτέρου στην Ακτή Έλλης, (στον χώρο που υφίσταται απέναντι των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από αυτό του κ. Ιγνάτιου Κρητικού με την επωνυμία «Κουρσάρος» μέχρι αυτό του κ. Γεωργίου Λεκκού με την επωνυμία «LEC CAFÉ

2 Το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ. Μιλτιάδης Πρωτόπαπας δήλωσε ότι επειδή οι πλέον κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση περιπτέρων βρίσκονται εντός των ορίων της Λιμενικής Ζώνης στην πόλη της Τήνου, θεωρεί την Δημοτική Κοινότητα Τήνου ως κορεσμένη από εγκαταστάσεις περιπτέρων.

3. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ. Ιωάννης Μαρκουΐζος δήλωσε ότι επιθυμεί την εγκατάσταση ενός (1) περιπτέρου στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου και ειδικότερα στην πλατεία Πέτρου Βιδάλη, την οποία θεωρεί κατάλληλη.

4. Τέλος το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ. Ιουλιανός Δεσύπρης δήλωσε ότι πιθυμεί την εγκατάσταση δύο (2) περιπτέρων στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου και ειδικότερα στις κατωτέρω θέσεις τις οποίες θεωρεί κατάλληλες (Α). ενός (1) περιπτέρου στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου και ειδικότερα στην πλατεία Πέτρου Βιδάλη. και (Β). Ενός (1) περιπτέρου στην πλατεία Κυπρίων Εθνομαρτύρων (πλησίον Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ταβέρνας) Παναγιώτας Ματάλα με την επωνυμία «Άγκυρα»)

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία.

1. Την εγκατάσταση ενός (1) περιπτέρου στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου στην πλατεία Κυπρίων Εθνομαρτύρων (πλησίον Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ταβέρνας) Παναγιώτας Ματάλα με την επωνυμία «Άγκυρα»), θέση η οποία κρίνεται κατάλληλη με τρείς θετικές ψήφους, με δεδομένο ότι η θέση αυτή εναπόκειται στον έλεγχο και των υπολοίπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών..

2. Την εγκατάσταση ενός (1) περιπτέρου στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου στην πλατεία Πέτρου Βιδάλη, θέση η οποία κρίνεται κατάλληλη με δύο θετικές ψήφους εκ των οποίων η μία είναι αυτή του Προέδρου (περίπτωση ισοψηφίας με βαρύνουσα την ψήφο του Προέδρου), με δεδομένο ότι η θέση αυτή εναπόκειται στον έλεγχο και των υπολοίπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ. Μιλτιάδης Πρωτόπαπας υπερψήφισε και μόνο την πρόταση που ο ίδιος κατέθεσε. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.