Σχόλιο για την απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «Αναβάθµιση παιδικού σταθµού ∆ήµου Τήνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» πραγματοποίησε ο συνδυασμό, "Τήνος-Τολμάμε Μαζί", o oποιός αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απόρριψη της αίτησης χρηµατοδότησης της πράξης «Αναβάθµιση παιδικού σταθµού ∆ήµου Τήνου» µε κωδικό ΟΠΣ «5000942» και συνολική δηµόσια δαπάνη 586.080,44 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 469/03.04.2016 Πρόσκλησης «∆ηµιουργία και αναβάθµιση υποδοµών πρόνοιας» διότι,

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: «Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης», καθώς παρουσίασε ελλείψεις στην τυπική πληρότητα και στην επιλεξιµότητα της υποβαλλόµενης δράσης για τους ακόλουθους λόγους:

1. Ως προς την επιλεξιµότητα σύµφωνα µε το περιεχόµενο της πρόσκλησης. Η πρόταση που υποβλήθηκε αφορά εργασίες µετατροπής και ανακαίνισης υφιστάµενων χώρων, ενεργειακής αναβάθµισης του κτιρίου, συντήρησης και αντικατάστασης κουφωµάτων, αποκατάστασης δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και εκσυγχρονισµό των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του υφιστάµενου κτιρίου. Οι εν λόγω προτεινόµενες εργασίες δε συνάδουν µε το περιεχόµενο της πρόσκλησης, που αφορά τη δηµιουργία νέων υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας και την επέκταση και αναβάθµιση ήδη υφισταµένων. Πράξεις µε αντικείµενο τη συντήρηση σε υπάρχουσες υποδοµές δεν είναι επιλέξιµες.

2. Ως προς την πληρότητα σύµφωνα µε το σηµείο 5.3 της πρόσκλησης «Υποχρεωτικές κατηγορίες εγγράφου» δεν υποβλήθηκαν από τον δυνητικό ∆ικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ:

(α) Η έγκριση του αρµοδίου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής της ΠΕ Τήνου, για τις προτεινόµενες εργασίες

(β) Η άδεια έγκρισης / δόµησης της αρµόδιας υπηρεσίας για τις εργασίες, που προτείνονται να γίνουν στον υφιστάµενο παιδικό σταθµό.

Ο Περιφερειάρχης
Γεώργιος Χατζηµάρκος

(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A9%CE%9B7%CE%9B%CE%9E-%CE%94%CE%A1%CE%9B?inline=true)

Δυστυχώς για το νησί μας το μοναδικό έργο που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή στις νέες προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, δεν εντάχθηκε. Μάλιστα, ξεκίνησαν οι θριαμβολογίες (και στα τοπικά ενημερωτικά μέσα!) πριν ακόμα γίνει δεκτή η αίτηση από την Περιφέρεια. Ούτε ένα ενδεχόμενο απόρριψης δεν εξαγγέλθηκε, όμως, είχε ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για την επόμενη μέρα.

Διαβάζοντας τους λόγους απόρριψης, πιστεύουμε πως ένα σημαντικό έργο για το νησί μας αντιμετωπίστηκε επιεικώς με προχειρότητα! Από ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ στο ΕΣΠΑ (http://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-kyklades/2013/03/26/tinos-protathlitria-sto- espa.html) (έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που ως τότε δημοτική αρχή εντάξαμε, 1ο Δημοτικό, Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ εξοπλισμός ΑΣΑ, Αυτόνομα συστήματα νερού, Αφαλάτωση, Βιολογικός Τήνου, Κέντρο σίτισης) κινδυνεύουμε να γίνουμε ουραγοί...!!!

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.