Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία το θέμα με τις παραλίες που θα δημοπρατηθούν από τον Δήμο Τήνου. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Πέτρος Κουσουνάδης ο οποίος δήλωσε ότι μειοψηφεί όσον αφορά την παραλία της Λειβάδας γιατί θεωρεί ότι το κάλλος της οφείλεται στο ότι είναι παρθένα και επιπλέον υπάρχει ένα μέρος των τουριστών που δεν θέλει τις οργανωμένες παραλίες.

Αναλυτικά οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν από τον Δήμο Τήνου είναι:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

Θέση 1.- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ»: Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3,5 = 140 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 840,00 €.

Θέση 2.- Περιοχή «Αγκάλη» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3= 120 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 720,00 €.

Θέση 3.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ»: Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Βρέκαστρο και σε απόσταση 40 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 40 Χ 12,5 = 500 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 485 τ.μ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7.270,00 € και αναλύεται ως ακολούθως : 485 τ.μ χ 11,54 € το τετραγωνικό = 5597,00 € 15 τ.μ χ 11,54 € το τετραγωνικό = 173,00 € + 1500,00 € = 1673,00 € + 5.597,00€ = 7.270,00 €

Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου και σε απόσταση 200 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 31 x 10 = 310 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 295 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5.077,00 € και αναλύεται ως ακολούθως : 295 τ.μ. χ 11,54 € το τετραγωνικό = 3.404,00 15 τ.μ. χ 11,54 € το τετραγωνικό = 173,00 € + 1500,00 € = 1.673,00 € + 3404,00€ = 5.077,00€

Θέση 5.- Περιοχή «Αγ. Φωκάς» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα του Ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.», διαστάσεων 41,00m Χ 5,00 m = 205 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.365,70 €.

Θέση 6.- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» : Τμήμα έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί από την τα- βέρνα Γιαλός προς την παραλία και προς τα δυτικά της παραλίας προς το Σκυλαντάρ σε απόσταση 35 μέτρων από τη Χερσόνησο Αποκοφτού, διαστάσεων 35 Χ 12,5 = 437,50 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 €.

Θέση 7.- Περιοχή «Αγία Κυριακή-Πόρτο»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ» διαστάσεων 35 Χ 12 = 420,00 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.360,00 €.

Θέση 8.- Περιοχή «Λαούτη» : Τμήμα έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» διαστάσεων 50 Χ 10 = 500,00 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλω- στρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.000,00 €.


2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:

Θέση 1η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μεγάλη Άμμο: Στην συγκεκριμένη παραλία θα υπάρξουν δύο (2) τμήματα προς ενοικίαση:
α) στην αρχή της παραλίας διαστάσεων 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.500,00 € και αναλύεται ως ακολούθως :
485 τ.μ. χ 7,00 € το τετραγωνικό = 3.395,00 €
15 τ.μ. χ 7,00 € το τετραγωνικό=105,00 € +1.000,00 € = 1.105,00 € + 3395,00 € = 4.500,00 €.

β) στο τέλος της παραλίας, διαστάσεων 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά χ 7,00 €. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 €.

Μεταξύ δημοπρατούμενων χώρων και βράχων η απόσταση θα είναι ογδόντα (80) μέτρα.

Θέση 2η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μικρή Άμμο: Το Νοτιανατολικό τμήμα της παραλίας, διαστάσεων 20,5 χ 24 = 492 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 477 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5.920,00 € και αναλύεται ως ακολούθως :
477 τ.μ χ 10,00 € το τετραγωνικό = 4.770,00€
15 τ.μ. χ 10,00 € το τετραγωνικό= 150,00 € + 1.000,00 € =1.150,00 € + 4.770,00 € = 5.920,00€.

Θέση 3η : - Περιοχή «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» : Τμήμα στο βορειοανατολικό μέρος της παραλίας διαστάσεως 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 € και αναλύεται ως ακολούθως :
485 τ.μ. χ 5,00 € το τετραγωνικό = 2.425,00 €
15 τ.μ. χ 5,00 € το τετραγωνικό = 75,00 € + 500,00 € = 575,00 € + 2.425,00 € = 3.000,00 €

Θέση 4η: - Περιοχή «ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ» : Τμήμα ανατολικά της ταβέρνας «Θαλασσάκι» διαστάσεων 20 χ 3 = 60 τετραγωνικά μέτρα για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 420,00 €.

Θέση 5η: - Περιοχή «ΟΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης ιδιοκτησίας Μαραβέλια Φίλιππα διαστάσεων 30 χ 3 = 90 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 630,00 €.

Θέση 6η: - Περιοχή «ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Το τμήμα ενοικίασης της παραλίας θα ξεκινάει από το τέλος του τελευταίου σπιτιού που υπάρχει στην παραλία από την δεξιά πλευρά της, διαστάσεων 30 χ 5 + 10 x10 = 250 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 235 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.750,00 € και αναλύεται ως ακολούθως :
235 τ.μ χ 7,00 € το τετραγωνικό = 1.645,00 €
15 τ.μ. χ 7,00 € το τετραγωνικό = 105,00€ + 1.000,00€ = 1.105,00 € + 1.645,00€= 2.750,00 €

Θέση 7η : - Περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΑ»: Τμήμα στο κέντρο της παραλίας διαστάσεων 40 χ 6 = 240 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 €.

Θέση 8η : - Περιοχή «ΤΣΑΜΠΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 55 χ 8 = 440 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.400,00 €.

Θέση 9η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ – ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟ» : Το Ανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 40 χ 10 = 400 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.000,00€.

Θέση 10η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ» : Τμήμα έμπροσθεν από ξενοδοχείο «Tinos Beach» διαστάεων 100 χ 5 = 500 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 €.

Θέση 11η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ» : Τμήμα δυτικά του ξενοδοχείου «Tinos Beach» και σε απόσταση 20 μέτρων από την άκρη της παραλίας, διαστάσεων 20 Χ 5 = 100 τετραγωνικά μέτρα για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.000,00 € και αναλύεται ως ακολούθως:  100 τ.μ χ 10,00 € το τετραγωνικό = 1.000,00 € + 1.000,00 € = 2. 000,00 €

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

Θέση : - Περιοχή «Ρώχαρη» : Τμήμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 14 χ 28,5 = 399 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 384 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.495,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο και αναλύεται ως ακολούθως : 384 τ.μ. χ 5,00 € το τετραγωνικό = 1.920,00 € 15 τ.μ. χ 5,00 € το τετραγωνικό = 75,00 € + 500 € = 575 € + 1.920,00 € = 2.495,00 €

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.