Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου ανάμεσα στα θέματα της συζητήσεως ήταν και η κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Τήνου.

Πάμε να δούμε τους όρους

Άρθρο 1ο 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφ΄ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.


Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί . Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή. Επιπρόσθετα οι γενικοί όροι που ισχύουν για την ενοικίαση των παραλιών ορίζονται σαφώς στην με αριθμό ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-4-2015 ΚΥΑ, καθώς και στην τροποποίηση αυτής με αριθμό ΔΔΠ006398/691Β΄ΕΞ2015/8-5-2015, σχετικά με την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού.

Άρθρο 2ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Μεγαλόχαρης 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής :

Για τις παραλίες που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Τήνου απο ώρα 10:00 έως 11:00.
Για τις παραλίες που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Εξωμβούργου και Πανόρμου απο ώρα 11:00 έως 12:00.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης την 17η Ιουνίου 2016 στο ίδιο μέρος και ώρα.

Άρθρο 3ο

Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

Θέση 1.- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3,5 = 140 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 840,00 €.

Θέση 2.- Περιοχή «Αγκάλη» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3= 120 τετραγωνικά μέτρα, για τοπο- θέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 720,00 €.

Θέση 3.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ»: Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Βρέκαστρο και σε απόσταση 40 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 40 Χ 12,5 = 500 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 485 τ.μ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6.935,40 €.

Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου και σε απόσταση 200 μέ- τρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 31 x 10 = 310 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 295 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.742,40 €.

Θέση 5.- Περιοχή «Αγ. Φωκάς» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου μπροστά από το κτιριακό συ- γκρότημα του Ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.», διαστάσεων 41,00m Χ 5,00 m = 205 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.365,70 €.

Θέση 6.- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» : Τμήμα έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί από την τα- βέρνα Γιαλός προς την παραλία και προς τα δυτικά της παραλίας προς το Σκυλαντάρ σε απόσταση 35 μέτρων από τη Χερσόνησο Αποκοφτού, διαστάσεων 35 Χ 12,5 = 437,50 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 €.

Θέση 7.- Περιοχή «Αγία Κυριακή-Πόρτο»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ» διαστάσεων 35 Χ 12 = 420,00 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.360,00 €.

Θέση 8.- Περιοχή «Λαούτη» : Τμήμα έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» διαστάσεων 50 Χ 10 = 500,00 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.000,00 €

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 

Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:

Θέση 1η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μεγάλη Άμμο: Στην συγκεκριμένη παραλία θα υπάρξουν δύο (2) τμήματα προς ενοικίαση : α) στην αρχή της παραλίας διαστάσεων 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.279,00 €. β) στο τέλος της παραλίας, διαστάσεων 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 € . Μεταξύ δημοπρατούμενων χώρων και βράχων η απόσταση θα είναι ογδόντα (80) μέτρα.

Θέση 2η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μικρή Άμμο: Το Νοτιανατολικό τμήμα της παραλίας, διαστάσεων 20,5 χ 24 = 492 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 477 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5.690,00 € .

Θέση 3η : - Περιοχή «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» : Τμήμα στο βορειοανατολικό μέρος της παραλίας διαστά- σεως 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.885,00 €.

Θέση 4η: - Περιοχή «ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ» : Τμήμα ανατολικά της ταβέρνας «Θαλασσάκι» διαστάσεων 20 χ 3 = 60 τετραγωνικά μέτρα για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 420,00 €.

Θέση 5η: - Περιοχή «ΟΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης ιδιοκτησίας Μαραβέλια Φίλιππα διαστάσεων 30 χ 3 = 90 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 630,00 €.

Θέση 6η: - Περιοχή «ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Το τμήμα ενοικίασης της παραλίας θα ξεκινάει από το τέλος του τελευταίου σπιτιού που υπάρχει στην παραλία από την δεξιά πλευρά της, διαστάσεων 30 χ 5 + 10 x10 = 250 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 235 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.529,00 €.

Θέση 7η : - Περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΑ»: Τμήμα στο κέντρο της παραλίας διαστάσεων 40 χ 6 = 240 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 €.

Θέση 8η : - Περιοχή «ΤΣΑΜΠΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 55 χ 8 = 440 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.400,00€

Θέση 9η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ – ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟ» : Το Ανατολικό τμήμα της παραλίας δια- στάσεων 40 χ 10 = 400 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.000,00 €.

Θέση 10η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ» : Τμήμα έμπροσθεν από ξενοδοχείο «Tinos Beach» διαστά- σεων 100 χ 5 = 500 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 €.

Θέση 11η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ» : Τμήμα δυτικά του ξενοδοχείου «Tinos Beach» και σε απόσταση 20 μέτρων από την άκρη της παραλίας, διαστάσεων 20 Χ 5 = 100 τετραγωνικά μέτρα για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.600,00 €.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Θέση : - Περιοχή «Ρώχαρη» : Τμήμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 14 χ 28,5 = 399 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 384 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.380,00 €.

Άρθρο 4ο

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει στην Αρμόδια Επιτροπή να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο πλειοδότης θα ασκεί αυτοπροσώπως το επάγγελμα, ενώ στην περίπτωση εταιριών ο νόμιμος εκπρόσωπός της,

β) Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-4-2015, όπως επίσης και για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένος όπως αυτός ισχύει.

γ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. Στην περίπτωση που στην Δημοπρασία συμμετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν χωριστά από κάθε ομόρρυθμο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και με κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο». Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη,
δ) Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του,
 ε) Ασφαλιστική ενημερότητα του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του,

στ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίση προς το ένα δέκατο (1/10) του στην διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε και η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου,
ζ) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφά τους και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης επί ποινή αποκλεισμού,
η) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα,
θ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Άρθρο 5ο
Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6o
Ο τελευταίος πλειοδότης εάν έχει προβεί στη ρύθμιση χρεών με το Δήμο Τήνου και εφόσον αναδειχθεί ως πλειοδότης, σε περίπτωση που δεν καταβάλει έστω και μία δόση από αυτές της ρύθμισης αυτόματα θα λύεται η σύμβαση μεταξύ αυτού και του Δήμου.

Άρθρο 7o
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.