Δελτίο τύπου εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με αφορμή την διάθεση 12 εκατ. ευρώ, έργα για την διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο προσκλήσεις, η πρώτη πρόσκληση αφορά τα μεγάλα νησιά συμπεριλαμβανομένου και της Τήνου, η δεύτερη πρόσκληση είναι για τα μικρότερα νησιά.


Οι δράσεις των δύο προσκλήσεων αφορούν σε έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, όπως: κατασκευή νέων και επέκταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης, αντικατάσταση παλαιών δικτύων για την μείωση των απωλειών ύδατος και για την βελτίωση της ποιότητας του νερού, κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού, κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης για την μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο, ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων.

Για τα μεγαλύτερα νησιά η δαπάνη είναι 7.052.284 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

4.052.284 ευρώ για παρεμβάσεις που αφορούν την παροχή νερού για κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας αποθήκευσης και διανομής) και

3.000.000 ευρώ για παρεμβάσεις διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών).

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , στο διάστημα από 16 Μαΐου 2016 έως 15 Ιουλίου 2016.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.