Τροποποίηση, συμπλήρωση και επαναδιατύπωση άρθρων καταστατικού με την επωνυμία «Ενωτικός Σύλλογος Κώμης - Περάστρας - Μοναστηρίων Τήνου»  (Ε.Σ.ΚΩ.ΠΕ.Μ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A:              ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1


Σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου 1987, οι υπογράφοντες το παρόν, συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα της Καθολικής Εκκλησίας Χριστού Βασιλέως, επί της οδού Τιμοθέου αρ. 51 στο Παγκράτι Αθηνών, με σκοπό να ιδρύσουμε σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΜΗΣ – ΠΕΡΑΣΤΡΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ» Τήνου (Ε.Σ.ΚΩ.ΠΕ.Μ.).

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το κτίριο της Αδελφότητας Τηνίων, επί της οδού Ασημ. Φωτήλα 40 και Λ. Αλεξάνδρας.  Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης είναι δυνατή η αλλαγή της έδρας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός του Συλλόγου, είναι η σύσφιγξη, η αλληλοβοήθεια, η συμπαράσταση των εκ Κώμης, Περάστρας και Μοναστηρίων, Χωριών Τήνου, συμπατριωτών μας κατοικούντων εντός ή εκτός Αθηνών και η μέριμνα για την ποιοτική, την πολιτιστική και τη κοινωνική άνοδό τους και της Τήνου γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο Σύλλογος δεν αναμειγνύεται σε πολιτικά και θρησκευτικά θέματα.  Δραστηριοποιείται ως Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος.  Για την επίτευξη των σκοπών του απευθύνεται σε Πολιτικούς, Θρησκευτικούς, Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς θεσμούς, που αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:              ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Τακτικά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι άνω των 18 ετών καταγόμενοι από τα παραπάνω χωριά, οι στενοί συγγενείς τους (σύζυγοι και παιδιά αυτών), καθώς και όσοι διαμένουν σ’ αυτά, μόνιμα ή περιστασιακά και φίλοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν – συμπαραταχθούν στις τάξεις του Συλλόγου προς όφελος των κατοίκων των παραπάνω χωριών και της Τήνου.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται:
1.             Από τις συνδρομές των μελών.  Το ετήσιο ύψος της συνδρομής ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο που εγκρίνει ή απορρίπτει η Γ.Σ.
2.             Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, από τις οποίες είναι δυνατό να προκύψουν κέρδη όπως εκδρομές, συνεστιάσεις, λαχειοφόρες αγορές κ.λπ.
3.             Έκτακτες επιχορηγήσεις στήριξης του Συλλόγου.
4.             Κληροδοσίες και δωρεές (κινητές ή ακίνητες), οι οποίες θα γίνονται δεκτές, μετά από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση από το ήμισυ πλέον ενός μελών της Γεν. Συνέλευσης.
5.             Από κρατικούς φορείς και Οργανισμούς ή άλλους νόμιμους πόρους που δύνανται να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:               ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 7

Το Σύλλογο διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από επτά (7) μέλη με τριετή (3) θητεία.  Μια Κυριακή του Ιανουαρίου συγκαλείται από το Δ.Σ. η ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον είκοσι (20) ταμειακά εντάξει μέλη.  Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ταυτόχρονα σε Αθήνα και Τήνο.  Το Δ.Σ. ορίζει την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, το χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής, της ψηφοφορίας και της ανάδειξης του νέου 7μελούς Δ.Σ. (κατά προτίμηση αυθημερόν), των αναπληρωματικών και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Οι ψηφοφόροι θέτουν μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης.  Το Δ.Σ. αξιοποιεί την τεχνολογία για την δημοκρατική, διάφανη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με μαζική συμμετοχή, μη αποκλειόμενης της συμμετοχής κατοικούντων εκτός Αθήνας και Τήνου μελών του.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη, εγγεγραμμένα τουλάχιστον ένα τρίμηνο προ των αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9

Ο Πλειοψηφών Διοικητικός Σύμβουλος εκλέγεται Πρόεδρος.   Σε περίπτωση ισοψηφίας, ή άρνησης του πλειοψηφήσαντος να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου, τον Πρόεδρο εκλέγει το 7μελές Δ.Σ. σε μυστική ψηφοφορία, ταυτόχρονα εκλέγει και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος ή ο πλειοψηφών Σύμβουλος προσκαλεί εντός δέκα (10) ημερών τα μέλη του Δ.Σ., για να συγκροτηθούν σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη, με τομείς ευθύνης που ορίζει το Δ.Σ.
Την ίδια μέρα το απερχόμενο Δ.Σ. με ευθύνη των τ. Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γεν. Γραμματέα ή Ταμία ή από κοινού, παραδίδει τα βιβλία των Γεν. Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων, μητρώου μελών, Εσόδων-Εξόδων (μετρητά, βιβλιάριο Τραπεζικών Συναλλαγών) πλήρως ενημερωμένα και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου (έγγραφα, αλληλογραφία, αναμνηστικά δώρα, εξοπλισμός, κ.α.), στο νέο Δ.Σ. ή στα αντίστοιχα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Μέλος που απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, με απόφαση του Δ.Σ. Έκτακτα συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ.  λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο δημοκρατικά και με διαφάνεια. Αποφασίζει και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του, διαχειρίζεται υπεύθυνα την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, συντάσσει το Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του περασμένου χρόνου, προγραμματίζει τις δράσεις της επόμενης χρονιάς.
Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που ανακύπτει, αναφορικά με το Σύλλογο, που δεν προβλέπει το Καταστατικό. Το Δ.Σ. υπάγεται άμεσα στον έλεγχο της Γεν. Συνέλευσης. Σε κάθε Δ.Σ. διαβάζονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασής του.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και τα μέλη σε Γεν. Συνέλευση, διευθύνει τις συνεδριάσεις και εξοφλεί - καταβάλλει κάθε δαπάνη, που ενέκρινε το Δ.Σ. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος βοηθεί τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων των Γεν. Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί την αλληλογραφία και υπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία. Επιμελείται του Μητρώου των μελών και του βιβλίου Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 13

Ο Ταμίας επιμελείται των εισπράξεων των συνδρομών και κάθε άλλου εσόδου, τηρώντας διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες υπογράφει. Διενεργεί κάθε πληρωμή με ένταλμα που εγκρίνει και ο Πρόεδρος. Διατηρεί στο Ταμείο ένα λογικό ποσό, το οποίο καθορίζει το Δ.Σ. για τις τρέχουσες δαπάνες, τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε Τραπεζικό Λογαριασμό επ’ ονόματι του Προέδρου και του Ταμία. Ανάληψη χρημάτων γίνεται μ’ έγγραφο που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Το Δ.Σ. ορίζει αν παρίσταται ανάγκη αναπληρωτή Ταμία.
ΑΡΘΡΟ 14

Το Δ.Σ. και οι εκάστοτε υπεύθυνοι εκδηλώσεων επιμελούνται της συντήρησης, του εξοπλισμού, της ψυχαγωγίας, των κοινωνικών δράσεων και ομαδικών συγκεντρώσεων των μελών του Συλλόγου, καθ’ υπόδειξη των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, στην οποία κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΜΗΣ – ΠΕΡΑΣΤΡΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», το έτος ίδρυσης και στη μέση της σφραγίδας το περίγραμμα της Τήνου.  Επίσης και τετράγωνη σφραγίδα με όλα τα φορολογικά στοιχεία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Σύλλογος διαλύεται, αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στους Ιερούς Ναούς Κώμης και Περάστρας.

ΑΡΘΡΟ 17

Ό,τι δεν προβλέπει το παρόν Καταστατικό, αυτό ρυθμίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις του Α.Κ. και των Νόμων περί «Σωματείων και Ενώσεων».
Το Ιδρυτικό Καταστατικό αποτελούμενο από δεκαεπτά (17) άρθρα, εγκρίθηκε από τα φυσικά μέλη, που το συνυπογράφουν, στη συνάντηση της Κυριακής 24 Μαΐου 1987, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Καθολικής Εκκλησίας Χριστού Βασιλέως, επί της οδού Τιμοθέου, αρ. 51 στο Παγκράτι της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 18

Σήμερα Κυριακή 10 Απριλίου 2016 η προς τούτο συγκληθείσα Καταστατική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και επαναδιατυπώσεων άρθρων του Καταστατικού και ενέκρινε στο σύνολο και κατ’ άρθρο το Καταστατικό, όπως αυτό διαμορφώνεται παραπάνω.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.