Το βυθισμένο ρυμουλκόΉταν 24 Δεκεμβρίου όταν βυθίστηκε στο λιμάνι της Τήνου το Ρυμουλκό "Ραφήνα" μέχρι και σήμερα το βυθισμένο πλοίο παραμένει στο λιμάνι. Χθες, 12 Ιουλίου δημοσιεύθηκε ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και ανέλκυση του ρυμουλκού. Πιο συγκεκριμένα.

Ως τιμή εκκίνησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθορίζεται το ποσό των 1.000,00 €

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου την Δευτέρα 25-07-2016 και ώρα 12:30μμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξεως παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 13:00μμ

Σε περίπτωση που κριθεί άγονος ο διαγωνισμός η διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 01-08-2016 στον ίδιο τόπο και κατά τις ίδιες ώρες.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από τα γραφεία του ΔΛΤ Τήνου Άνδρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2283023754, fax: 2283023752 από την αρμόδια υπάλληλο του Δ.Λ.Τ. Τήνου- Άνδρου Ορφανού Άννα και στην διεύθυνση Μεγαλόχαρης 24, τ.κ. 84200, Τήνος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.