Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του τουριστικού πλάνου δράσης του νησιού. Η συγκεκριμένη τροποποίηση έχει να κάνει με την κατοχύρωση των δράσεων για τα μονοπάτια.

Κεφάλαιο Πεζοπορικός τουρισμός

Ο Δήμος Τήνου, στο πλαίσιο ανάπτυξης του πεζοπορικού τουρισμού, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί, την ανάδειξη του φυσικού, πολιτισμικού και ιστορικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Έχει ήδη προβεί στην αποτύπωση και τον καθαρισμό των μονοπατιών του νησιού. Για την αξιοποίηση τους στην κατεύθυνση του πεζοπορικού τουρισμού, σύμφωνα με τη Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού όλες οι δράσεις προώθησης και προβολής οφείλουν να υποστηρίζουν δημιουργία ζήτησης για ολοκληρωμένα θεματικά οδοιπορικά – εμπειρίες.

Το προτεινόμενο «Σχέδιο Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού» θα περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού με βάσει ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές για την προσέλκυση στην Τήνο επισκεπτών – πεζοπόρων και προβολή της στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα περιγραφή, δεν συνιστούν δημόσιο έργο καθότι τα αποτελέσματά τους δεν συνδέονται άμεσα και με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν συστατικά του.

Tι περιλαμβάνει το «Σχέδιο Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού»:

- τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικού τουρισμού των υφιστάμενων μονοπατιών του Δήμου Τήνου με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή κριτήρια - πρακτικές πεζοπορίας, για την προσέλκυση επισκεπτών-πεζοπόρων του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που αφορούν στην ευρωπαϊκή πιστοποίηση).

- την παραγωγή ψηφιακών αρχείων μετά από λεπτομερή καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή του δικτύου κατόπιν επίσκεψης και πεζοπορίας των μονοπατιών για τη δημιουργία πεζοπορικής εφαρμογής (application). Στα ψηφιακά αρχεία θα σημειώνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία (αρίθμηση/ονομασία διαδρομών, συνολικό μήκος, βαθμός δυσκολίας, χρόνος πεζοπορίας).

- την περιγραφή της απαιτούμενης σήμανσης του δικτύου με αναφορά στα σημεία τοποθέτησης, τη μορφή των πινακίδων, τα στοιχεία πληροφόρησης των πινακίδων κατεύθυνσης (προορισμός, χρόνος, απόσταση, κατεύθυνση βέλους). - πρόταση προβολής και προώθησης του προτεινόμενου δικτύου σε βάθος πενταετίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.