Αναρτήθηκαν σήμερα στη διαύγεια τα αποτελέσματα των προσλήψεων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου. Όπως αναφέρει η απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου, κ. Κωνσταντίνου Ψάρρου:

Εγκρίνουμε το από 22 Σεπτεμβρίου 2016 πρακτικό επιλογής εκτάκτου προσωπικού που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή και προσλαμβάνουμε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/7/2017 το παρακάτω ονομαστικά και κατά ειδικότητα εργασίας προσωπικό από 26/9/2016 έως και 31/7/2017, για την αντιμετώπιση των αναγκών του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» Παιδικό Σταθμός.ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (1 θέση)
Φωσκόλου Αναστασία του Νικολάου (998,00 Μόρια)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ (1 θέση)
Δαρμή Μαργαρίτα του Στανισλάου (1.140,00 Μόρια)

Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου απασχόλησης η σύμβαση της προσλαμβανόμενης λύεται αυτοδίκαια. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου η κατ' ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων και θα εκτελεστεί υποχρεωτικά από το φορέα. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.