Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με βάση απόφαση από την 21/2016 συνεδρίασή της, διακηρύσσει ότι την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 κι ώρα 13:00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε στην Τήνο, από επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ενοικίαση του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., που βρίσκεται στην Τήνο, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, ήτοι:

-> Ενός (1) διαμερίσματος 1 ου ορόφου, κείμενου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 94Α στην Τήνο (κτίριο Κριμιζάκη), επιφάνειας 57,00 τ.μ., με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 180,00 €υρώ.Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α΄ πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.
3. Τα κοινόχρηστα έξοδα βαρύνουν το μισθωτή.
4. Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό, ίσο με το 100% του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως επίσημα ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
5. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της μισθώσεως που τυχόν θα γίνει από το μισθωτή και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., παραμένει εις όφελος του ακινήτου.
6. Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

 το προσφερόμενο ποσό μηνιαίου μισθώματος,
 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα &
 η χρήση για την οποία προορίζει το ακίνητο.

6.2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κι εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού, την άδεια παραμονής στη χώρα.
7. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή θα στέλνονται στην Τήνο, στη διεύθυνση «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – Τήνος 84200» σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να αναγράφει εξωτερικά: "για το διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου στην οδό Ευαγγελιστρίας στην Τήνο" και πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν ταχυδρομηθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ώρα και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Το πρακτικό του διαγωνισμού, μετά τη γνωμάτευση της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος, υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
9. Ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της εγκρίσεως να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως.
10. Κατά την υπογραφή του ανωτέρω μισθωτηρίου, ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση σε μετρητά ίση με δύο (2) μηνιαία μισθώματα για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης (σύμβασης), η οποία θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του ενοικίου ώστε να ισούται πάντοτε με δύο (2) μισθώματα και θα επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.

Για κάθε άλλη πληροφορία,, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 κ. Κρυσταλία Βιδάλη & κ. Ελισσάβετ Δαβίου.

Ο Γεν. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Ευάγγελος Καλογήρου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.