Αναρτήθηκε στο σύστημα της Διαύγειας πριν λίγες η απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την  ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Τήνου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο».

Τι είναι το κοινωνικό ταμείο
Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ειδικότερα, για τη δηµιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισµού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, ο ∆ήµος Τήνου προχωρά στη δηµιουργία δοµής Κέντρο Κοινότητας.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του ∆ήµου Τήνου.

Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Τήνου, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήµου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή - Ενηµέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.

Το Κέντρο µέσω παραποµπών διασυνδέει τα ωφελούµενα άτοµα- πολίτες του δήµου Τήνου µε επιµέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δηµόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισµούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Θα λειτουργεί ∆ευτέρα µε Παρασκευή και ώρες 08:00 µε 14:00, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήµου Τήνου. Θα στεγαστεί στον δήµο Τήνου και θα απασχολήσει δύο άτοµα προσωπικό, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ΠΕ Κοινωνικών Επιστηµών. 

Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα 127.440,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.