Σε προηγούμενη μας ανάρτηση σας παρουσιάσαμε τις αντιδράσεις των Συμβούλων στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο θέμα της υποβολής χρηματοδότησης του Χ.Υ.Τ.Υ. Πάμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η πρόταση για την υποβολή της χρηματοδότησης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις ακόλουθες δράσεις των ειδικών στόχων 26 και 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.:


Δράση 2: Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης
Δράση 3: Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων
Δράση 2: Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.
Δράση 3: Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων.
Δράση 4: Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.
Δράση 5: Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους.
Δράση 7: Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς.
Δράση 8: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν:
 • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου, λαϊκές αγορές κλπ).
 • Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών, πράσινων και εμπορικών).
 • Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.
 • Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.
 • Εγκαταστάσεις και υποδομές Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα. Κέντρα επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών ή επισκευής/μεταποίησης ειδών και αγαθών
 • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
  Έμφαση στα μεγάλα νησιά.
 • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών.
 • Κεντρικές (Διαδημοτικές) Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας.
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
 • Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων
  Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).
 • Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.
 • Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και χρήσης των Πράσινων Σημείων, και μόνο εφόσον η ίδια πράξη περιλαμβάνει σχετικά υποέργα.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτι κών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων και υπό την προϋπόθεση της υποβολής επαρκούς τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας και του προϋπολογισμού της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 273.062.075,00 ευρώ, και κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της. Επιπρόσθετα, τίθεται υπόψη στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού συλλογής σύμμεικτων στερεών αποβλήτων, συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων, καθώς και οι εργασίες συντήρησης υφιστάμενων μονάδων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων.

Σε συνέχεια έκδοσης της εν λόγω πρόσκλησης, ο Δήμος Τήνου, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Τήνου (υπ’ αρ. 39/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου) προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου». Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία των βασικών υποδομών για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμου Τήνου.

Αναλυτικά το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τα ακόλουθα 6 υποέργα:

1. Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου

2. Απόκτηση εδαφικής έκτασης για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου»
3. Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμά-των και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου»
4. Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ
5. Δαπάνες Αρχαιολογίας
6. Δράσεις επέκτασης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Τήνου

Με την υλοποίηση της πράξης, δύναται να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στη νήσο Τήνο, το οποίο θα έχει ως βασική υποδομή τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και την Μονάδα Κομποστοποίησης του Δήμου Τήνου. Στόχος του Δήμου είναι η μείωση των απορριμμάτων που θα καταλήγουν στο χώρο ταφής, καθώς τα «υπολείμματα» θα προκύπτουν κατόπιν της εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης, διαλογής
στην πηγή, ανακύκλωσης και αξιοποίησης, όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Τήνου καθώς και στον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, στα οποία εξειδικεύονται και ενσωματώνονται οι εθνικοί στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.