Μετά από την υποβολή πρότασης του Δήμου Τήνου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά με γοργούς ρυθµούς στην υλοποίηση του Κέντρου  Κοινότητας στο νησί μας,  που  έχει  ως στόχο να υποστηρίξει το Δήμο μας στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και στην ανάπτυξη τοπικών σηµείων αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται ανά περιοχή. Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόµα κοινωνική δοµή, βασική επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο και κρίσιµο συστατικό της µεταρρύθµισης των συστηµάτων κοινωνικής φροντίδας.

Μετά την ένταξη των Κέντρων Κοινότητας Σύρου  και Μήλου,  ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» των Πράξεων  “Κέντρο Κοινότητας  ∆ήµου Καλύµνου”, προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 172.800 ευρώ και “Κέντρο Κοινότητας  ∆ήµου Τήνου”, προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 127.440 ευρώ.
Ειδικότερα:Το Κέντρο  Κοινότητας  Τήνου  θα λειτουργεί ως τοπικό σηµείο αναφοράς για την υποδοχή και ενηµέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, τη διασύνδεσή τους µε κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του ∆ήµου Τήνου.

Θα στεγαστεί στον ∆ήµο Τήνου και θα στελεχωθεί από δύο άτοµα, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ΠΕ Κοινωνικών Επιστηµών. Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται  από  την κοινωνική υπηρεσία  του  ∆ήµου, θα  παρέχει  τις  ακόλουθες υπηρεσίες:

•          Υποδοχή - Ενηµέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
•          Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές
•          Παροχή   υπηρεσιών   που  θα   αποσκοπούν   στη   βελτίωση   του  βιοτικού
επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 127.440 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 01/11/2016 έως 31/10/2019.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.