Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την προκήρυξη της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων. Όπως αναφέρει η απόφαση:

Προκηρύσσουμε την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.), ως εξής:

Α) Μία (1) θέση Νεωκόρου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων - Νυκτοφυλάκων – Νεωκόρων.


Β) Δύο (2) θέσεις Νυχτοφυλάκων, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων - Νυκτοφυλάκων - Νεωκόρων και

Γ) Μία (1) θέση Κηπουρού, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ 3 Κηπουρών - Εκθετών.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 του 8/70 Κανονισμού).
β) Να βρίσκονται στο 20ο και να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτη 1967 έως 1996.
γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές (άρθρο 5 Υ. Κ.).
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση, απόλυση για πειθαρχικούς λόγους, κλπ. (άρθρα 8 & 9 του Υ. Κ ν. 3528/2007).
ε) Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
στ) Οι υποψήφιοι για τη θέση του Νεωκόρου, με βάση τα καθήκοντά τους εντός του Ιερού Βήματος και σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, πρέπει να είναι άνδρες.

2. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης.

Για τις παραπάνω θέσεις, απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

3. Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση δηλώνοντας τη θέση στην οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, στην Τήνο, (αρμόδιες κ.κ. Κρυσταλία Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή των Αθηνών, της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου. (Αν η τελευταία ημέρα της ως άνω ορισμένης προθεσμίας συμπέσει σε Κυριακή ή αργία, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι και την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για μόνο μία θέση.

4. Κριτήρια και τρόπος κατάταξης των υποψηφίων.

Η πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό.
Τη διαδικασία πληρώσεως θα διενεργήσει η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, σύμφωνα με τα κατωτέρω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. για κάθε μια θέση ξεχωριστά, ως εξής:
 Θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις των υποψηφίων για τη θέση.
 Θα ελέγξει την ύπαρξη των απαιτουμένων γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων.
 Θα καταρτίσει πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί και για τους οποίους συντρέχουν οι παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις και πίνακα των αποκλειομένων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εν συνεχεία, η Διοικούσα Επιτροπή, θα καταρτίσει πίνακες με τη σειρά κατάταξης των
υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

α) Θα προταχθούν οι υποψήφιοι που είναι Τήνιοι και θα ακολουθήσουν όλοι οι λοιποί
υποψήφιοι.
β) Μετά την παραπάνω κατάταξη, οι υποψήφιοι καθεμιάς από τις δύο παραπάνω
περιπτώσεις χωριστά (Τήνιοι, μη Τήνιοι), θα καταταχθούν μεταξύ τους σύμφωνα με το
άθροισμα των δύο κατωτέρω βαθμολογιών (β1 και β2), δηλαδή:
β1. Το άθροισμα της κατωτέρω βαθμολογίας:
1. Αριθμός ανήλικων τέκνων
- για καθένα από τα δύο πρώτα, μόρια 100
- για καθένα από τα επόμενα, μόρια 200
- τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, μόρια 300
2. Χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας και ως 8 συνολικά, μόρια 50
3. Εμπειρία έως και 84 μήνες, μόρια 7 ανά μήνα (Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/Α΄).
4. Ηλικία
- έως και 24 ετών, μόρια 50
- άνω των 24 έως και 30 ετών, μόρια 75
5. Εντοπιότητα
Μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της Νήσου εφόσον δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί μια τουλάχιστον δεκαετία, μόρια 150

β2. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιαστούν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ. Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί. Η Διοικούσα Επιτροπή θα συνεκτιμήσει την ύπαρξη τυχόν κοινωνικών δεδομένων ή ιδιαίτερων προσόντων του υποψηφίου και την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, με βάση τη συνέντευξη, το βιογραφικό σημείωμά του και τα επισυναπτόμενα σε αυτό στοιχεία, αλλά και από την ιδία αντίληψή της και θα βαθμολογήσει κάθε υποψήφιο με μόρια από 10 έως 200.

Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής θα βαθμολογήσει με την ανωτέρω κλίμακα και ο μέσος όρος της βαθμολογίας, ο οποίος θα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, αποτελεί τα μόρια του κάθε υποψηφίου από αυτό το κριτήριο.

Όσοι δεν προσέλθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης.
Η συνολική βαθμολογία κατάταξης θα προκύψει από το άθροισμα των μορίων των κριτηρίων (β1 και β2).

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο μοριοδότησης των τέκνων και αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο της ανεργίας. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Η ως άνω διαδικασία θα επαναληφθεί ξεχωριστά για κάθε θέση.

Από τον κάθε τελικό πίνακα κατάταξης που θα προκύψει για κάθε θέση ξεχωριστά, με βάση την ανωτέρω συνολική μοριοδότηση, προσλαμβάνεται ο κατά αύξοντα αριθμό πρώτος υποψήφιος, για κάθε θέση που πρόκειται να καλυφθεί με βάση την παρούσα προκήρυξη.

Οι πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω, με φροντίδα της Διοικούσας Επιτροπής, θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο των Γραφείων του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου και του Δήμου Τήνου. Για την ανάρτηση θα συνταχθεί πρακτικό υπογεγραμμένο από δύο υπαλλήλους του κάθε προαναφερόμενου Φορέα.

5. Ενστάσεις

Κατά των πινάκων αυτών, δύνανται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν ένσταση στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Π.Ι.Ι.Ε.Τ. εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τη Διοικούσα Επιτροπή, καταρτίζονται οριστικοί πίνακες με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι και δημοσιοποιούνται.

6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.ΕΤήνου, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

β) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται η χρονολογία γεννήσεώς του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ή στο γενικό μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή την Κοινότητα του υποψηφίου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι Τήνιος και αν συντρέχουν στο πρόσωπό του κοινωνικά κριτήρια ως ανωτέρω, ή και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων του, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι, από το οποίο να αποδεικνύεται η Τήνια καταγωγή του υποψηφίου από έναν τουλάχιστον γονέα.

δ) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μίας κόλλας Α4 το ανώτερο) με αναφορά και σε κοινωνικά δεδομένα ή ιδιαίτερα προσόντα στο πρόσωπο του υποψηφίου, που σχετίζονται με την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισυνάπτουν και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα
διορισμού, από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 & 9 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007, για καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση απόλυση για πειθαρχικούς λόγους, από άλλη Υπηρεσία κλπ.

στ) Πιστοποιητικό χρηστοήθειας του υποψηφίου (μόνο για τη θέση του Νεωκόρου), το
οποίο χορηγείται από τον Εφημέριο της Ενορίας του υποψηφίου.

ζ) Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ζ1) Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της
ανωτέρω βεβαίωσης.
ζ2) Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις
μήνες ανεργίας.

 Η ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας και η εμπειρία αποδεικνύονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στα παραρτήματα Α & Β, αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της.

Τα πιστοποιητικά ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου, ή των γονέων του, όπως και η βεβαίωση περί Τήνιας καταγωγής ενός τουλάχιστον γονέα, που αναφέρονται ανωτέρω, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος, εφόσον ο υποψήφιος στην αίτησή του επικαλείται κάποιες από τις ιδιότητες ή τα πρόσθετα προσόντα που αποδεικνύονται με αυτά.

Από τα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου (αρμόδιες κ.κ. Κρυσταλία Βιδάλη και Ελισσάβετ Δαβίου
τηλ. 22830-22256), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν αντίγραφο της προκήρυξης και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία.

Αντίγραφο της προκήρυξης αυτής να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, σε εμφανές σημείο των Γραφείων του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και του Δήμου Τήνου, με σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Περίληψη της προκήρυξης αυτής, να δημοσιευθεί με φροντίδα και δαπάνη του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου από μία φορά σε μία (1) τοπική καθημερινή εφημερίδα και σε δύο (2) μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.