Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματος -Ν.Π.Ι.Δ- με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨, με έδρα την πόλη της Τήνου,

Έχοντας υπόψη:


α). Την με Αριθμ. Π4β/οικ.4690/96 (ΦΕΚ 833 Β'/96): Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.)" Υπουργική

Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

β). Το με αριθμό Φύλλου 1749 τεύχος Β’ από 14 Δεκεμβρίου 2005, Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨ & κύρωση του Οργανισμού αυτού.

γ). Τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας και λειτουργίας του κοινωφελούς ιδρύματος όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ). Την με αριθμό 21 έτους 2016 ομόφωνη απόφαση της 9 ης από 20/09/2016, συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας για την αναγκαιότητα πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού.

ε). Την με αριθμό 24 έτους 2016 ομόφωνη απόφαση της 10 ης από 26/10/2016, συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού νοσηλευτή/νοσηλεύτριας του κεφαλαίου Β΄ άρθρο (3) παράγραφος (γ 3) Βοηθοί Νοσηλευτικού Προσωπικού

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ

 Να είναι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. - Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής ή Α΄ ή Β΄ Κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε βοηθών νοσηλευτών αντίστοιχα, με νοσηλευτική πείρα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 Να είναι Έλληνες πολίτες κατά προτίμηση Τήνιοι, ηλικίας μέχρι 35 ετών.

 Να έχουν φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Προκειμένου περί άρρενος να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η πρόσληψη θα γίνει χωρίς διαγωνισμό. Ο/Η επιλεγείς θα συνάψει με την Μονάδα σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης περιόδου δώδεκα (12) μηνών δυναμένης, μετά από επιτυχή υπηρεσία και συμφώνα με τις πάγιες ανάγκες της Μονάδας να μετατραπεί σε οριστική σύμβαση αορίστου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης της Μονάδας.

Όργανο επιλογής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δυναμένου να επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων με τα περισσότερα προσόντα χωρίς να δεσμεύεται από τον όρο «κατά προτίμηση Τήνιος», με βάση το πρακτικό επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ιδρύματος.

Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της Μονάδας, στον Δήμο Τήνου, στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

ΓΕΝΙΚΑ

Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν στην Μονάδα τα εξής δικαιολογητικά:

· Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ως και κάθε άλλου εγγράφου.
· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο του υποψηφίου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι και από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή αυτού ή των γονέων του.
· Αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
· Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου για τις μέχρι σήμερα ασχολίες ή τυχόν άλλα ιδιαιτέρα προσόντα.
· Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκειά της ή βεβαίωση ομοίου περιεχομένου της αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής για προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον την επικαλούνται.
· Να έχουν και να διαθέτουν όποτε τους ζητηθεί πιστοποιητικά υγείας.
· Οι όροι αμοιβής και εργασίας καθορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011, άρθρο 31) που αφορά τις αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα, να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της Μονάδας, του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, του Δήμου Τήνου με αποδεικτικό ανάρτησης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικά μετά των λοιπών δικαιολογητικών στο γραφείο της Μονάδας και στην Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 68 , Τήνος , ΤΚ 84200, τις εργάσιμες μέρες και ώρες εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως στον τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης δυνάσθε να απευθύνεστε στον Διευθυντή - Διοικητικό Υπεύθυνο της Μονάδας κ. Γεώργιο Γρηγοράκη ή στην Γραμματέα Γενικών Καθηκόντων κ. Ελένη Πολυκανδρίτη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Καλογήρου Ευάγγελος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.