Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Τήνο,
Έχοντας υπόψη απόφαση από την 24/2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και το με Α.Π. 75150/20-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ


εκτίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια τριών (3) χρόνων, ενός (1) διαμερίσματος εκ του κληροδοτήματος Ελένης Καρέλα, στον Α΄ όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 51–53 στην Καλλιθέα Αθήνα, επιφανείας 89,60 τ.μ., το οποίο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, χωλ, κουζίνα, διάδρομο κλπ. βοηθητικούς χώρους.

Ο διαγωνισμός γίνεται κατά τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών- Σχολαζουσών Κληρονομιών) και υπό τους εξής όρους:

1. Η ενοικίαση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου και λήγει μετά τρία (3) χρόνια.

2. Το μίσθωμα είναι πληρωτέο σε €υρώ και θα κατατίθεται στην υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην Τήνο, στην αρχή κάθε μισθωτικού μήνα με ταχ/κή επιταγή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον μισθωτή, ή κατάθεση σε λογαριασμό, χωρίς όχληση του εκμισθωτή.

3. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερομένου διαμερίσματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων ενενήντα (290,00) €υρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στον διαγωνισμό θα ισχύει για τρία (3) χρόνια και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του δείκτη τιμών καταναλωτή του τελευταίου δωδεκαμήνου όπως αυτός υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ στο εκάστοτε καταβαλλόμενο κατά το αμέσως προηγούμενο μισθωτικό έτος μίσθωμα, τόσο για τον νόμιμο ή τον κατά παράταση χρόνο.

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Τήνο και στα Γραφεία του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας από τριμελή επιτροπή τακτικών υπαλλήλων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2016 στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Π.Ι.Ι.Ε.Τ. σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος πρέπει να αναγράφει εξωτερικά «για τον διαγωνισμό μίσθωσης διαμερίσματος οδού Ελ. Βενιζέλου 51-53 στην Καλλιθέα».

6. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ότι γίνονται δεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης.

7. Με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελαχίστου όρου προσφοράς υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ή το ισόποσο σε μετρητά ήτοι 522,00 €υρώ.

8. Επίσης με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου ή της άδειας παραμονής του στην Ελλάδα.

9. Προσφορές που θα κατατεθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτές.

10. Πλειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί ενοικιαστής, οφείλει να καταθέσει στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας στη Τήνο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, χρηματική εγγύηση ίση προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ως άνω Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση.

11. Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο, κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον.

12. Αυτός που θα αναδειχθεί ενοικιαστής οφείλει να προσέλθει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την 'υποχρέωσή του αυτή, ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον όρο δέκα (10) αυτής της διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Η επιπλέον διαφορά που πιθανόν θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

13. Η πρώτη δόση του μισθώματος πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί. Σ’ αυτήν συμψηφίζεται η κατά τον όρο 4 εγγύηση, η οποία καταπίπτει υπέρ του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

14. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

15. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.

16. Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

17. Το μίσθιο θα χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία του μισθωτή. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία οφείλουν κατά την έναρξη αυτής να δηλώσουν ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.

18. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σ’ αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό.

19. Ο μισθωτής οφείλει να φροντίζει για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του εκμισθωτή.

20. Ο εκμισθωτής, Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητά του εκμισθωτή μετά την λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά.

21. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω κι ενός από αυτούς συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του όρου 7 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου από τον μισθωτή, αποζημίωσης που θα καθορίζεται με την δικαστική οδό.

22. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε ολική ή μερική υπομίσθωση του μισθίου, ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του με αντάλλαγμα ή χωρίς. Επίσης δεν χωρεί σιωπηρή αναμίσθωση ούτε ισχύει παράταση κατά τις διατάξεις τυχόν ενοικιοστασίου ή κάποιου άλλου Νόμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των νόμων για ενοικιοστάσιο, ή από οποιαδήποτε παράταση της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της μίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον κατά τη διάρκειά της.

23. Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του ενοικιαζομένου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (εφόσον ισχύσουν) και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδυνάμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθούν.

24. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο κληροδότημα €υρώ εξήντα (60) για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσής της.

25. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, από την ημέρα της προκήρυξης νέου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του διαμερίσματος, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το διαμέρισμα για τη νέα μίσθωση.

26. Ο μισθωτής θα αποβάλλεται από το μίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία, περί αποδόσεως μισθίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο για τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, όσο και για παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, που όλους θα τους συνομολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.

27. Η κατά τον όρο 10 χρηματική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως, στον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του ενοικίου και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από τη μίσθωση.

28. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας απόκειται στη Διοικούσα Επιτροπή ΠΙΙΕΤ και τελικώς στο αρμόδιο γραφείο κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου.

29. Παρατυπία του διαγωνισμού δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

30. Τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί πλειοδότης.

31. Ολοκληρωμένη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ενώ περίληψή της θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τον νόμο.

32. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή την λήψη της πλήρους προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. (22830-22256 & 22896 κ. Κρυσταλία Βιδάλη ή Ελισσάβετ Δαβίου).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.