Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Τήνου προς τον «ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ Θ.Ν.Π.»
Μειοψήφησε η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση, Κοινό Τηνίων δικαιολογώντας την ψήφο της: τα χρήματα που δίνονται στον καθολικό ναό Παναγίας του Ροδαρίου ως επιχορήγηση είναι στην πραγματικότητα αποζημίωση για την χρήση του παλιού Δημαρχείου της Ξυνάρας, για έναν χώρο δηλαδή ο οποίος δεν χρησιμεύει στον Δήμο ουσιαστικά.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος. Ιωάννης Σιώτος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με τον νόμο 4301/2014 συνεστήθη νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου πέραν των νομικών προσώπων του Αστικού Κώδικα , το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο (αρ.1 , 2 του νόμου 4301/2014) καθώς και μία συσσωμάτωση αυτών το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο (αρ.12 του νόμου) Με το άρθρο 13 παρ.1 ορίστηκαν, ως ίδια θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του νόμου, όλα τα προϋφιστάμενα νομικά πρόσωπα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα τα οποία τήρησαν την διαδικασία της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (13) εφόσον καταχωρήθηκαν στα μητρώα θρησκευτικών νομικών προσώπων του αρμοδίου Πρωτοδικείου. Εν προκειμένω, όπως βεβαιώνει το Πρωτοδικείο Σύρου το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο ι.δ. με την επωνυμία «ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ Θ.Ν.Π.» ενεγράφη στα οικεία βιβλία του με α.α. 31 στις 30.06.2015.

Η νέα νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου που προέβλεψε ο ανωτέρω νόμος (4301/2014) προσιδιάζει στην νομική μορφή του Σωματείου (βλ. στο γενικό μέρος της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4301/2014 όπου στην αρχή ακριβώς αναφέρει « με τον προτεινόμενο νόμο θεσμοθετείται για πρώτη φορά η έννοια του Θρησκευτικού νομικού προσώπου, μιας νέας μορφής νομικού προσώπου , που προσιδιάζει στο σωματείο») αφού πολλές από τις ειδικότερες προβλέψεις ως προς τους όρους ίδρυσης (αρθρο3, σύνολο προσώπων και όχι περιουσίας που προβλέπει το ίδρυμα ή οι κεφαλαιουχικές εταιρείες) οργάνωσης και λειτουργίας (δικαιούνται να έχουν Γενική Συνέλευση) όρους διάλυσης (άρθρο 10 του νόμου οι οποίοι είναι παρόμοιοι με αυτούς του Σωματείου) καθώς και η έμμεση αναφορά ότι δεν πρέπει να έχουν σκοπό την κερδοσκοπία (άρ.7)

Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό ότι δηλαδή πρόκειται για νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του οποίου η όλη δομή και λειτουργία προσιδιάζουν σε σωματείο και δεν μπορεί να έχει κερδοσκοπικό σκοπό φρονώ ότι το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο δικαιούται επιχορηγήσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ειδική προς τούτο νομοθεσία για τα σωματεία ( αρ. 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτητων- ν. 3463/2006) και ως τέτοια πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν.   για νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του οποίου η όλη δομή και λειτουργία προσιδιάζουν σε σωματείο και δεν μπορεί να έχει κερδοσκοπικό σκοπό φρονώ ότι το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο δικαιούται επιχορηγήσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ειδική προς τούτο νομοθεσία για τα σωματεία ( αρ. 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων- ν. 3463/2006) και ως τέτοια πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν.

 Όπως αναφέραμε και στην αρχή της αναρτήσεως εγκρίθηκε η επιχορήγηση με το ποσό να ανέρχεται στις 15.000,00 €.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.