Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί η έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου, για το οικονομικό έτος 2017. Η οικονομική επιτροπή στην συνεδρίαση που έκανε για το θέμα αυτό αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό με τα μέλη Παναγιώτης Κροντηράς και Φραγκίσκος Αμοιραλής ψήφισαν «παρών» δηλώνοντας ότι επιφυλάσσονται να αναπτύξουν τις θέσεις της παράταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Όπως αναφέρει η απόφαση της οικονομικής επιτροπής "Φέτος γράφτηκε για πρώτη φορά πίστωση ύψους ποσού 393.528,12 που αφορά μεταβίβαση προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους . Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με το ΑΠ:20685 έγγραφο του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης («μητροπολιτικού» Δήμου)σε συνδυασμό με το ΑΠ:7070/4-3-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ με το οποίο ζητείται από τους διοικητικά υποστηριζόμενους Δήμους να μεριμνήσουν ώστε την 1/1/2017 να έχουν αναλάβει την άσκηση της αρμοδιότητας. Εννοείται ότι αντίστοιχα ο «μητροπολιτικός» Δήμος δεν θα εγγράψει το ανωτέρω ποσό. Επίσης , για πρώτη φορά, αναπτύξαμε σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση ,τις δαπάνες της κατηγορίας 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».Αυτό έγινε προς συμμόρφωση με τις οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ ."
Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 13.30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Επίσης επισημαίνετε ότι όσο αφορά την ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας καθαριότητας , εξαιρέθηκε από τον Κ.Α 20.6041 ποσό 52.102,00€ που αφορά μέρος της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού των οποίων οι ατομικές συμβάσεις παρατάθηκαν για το 2017. Γι’ αυτή την εξαίρεση βασιστήκαμε στο άρθρο 167 του Ν. 4099/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αναφέρει «Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού , εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού , αυτές δύνανται να καλύπτονται για το τρέχον οικονομικό έτος , από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης έσοδά τους»Ο προϋπολογισμός του Δήμου Τήνου οικ. έτους 2017 παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του έτους 2017 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 11.675.356,20€ τα οποία διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
ΕΞΟΔΑ 

Τα συνολικά έξοδα του έτους 2017 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 11.675.356,20€ τα οποία διακρίνονται στους ακόλουθους κωδικούς:

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου οικ. έτους 2017, και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση το συνταχθέν και ψηφισθέν σχέδιο προϋπολογισμού με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, καθώς και το σχέδιο Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου οικ. έτους 2017

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.