Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η λήψη απόφασης, αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου».

Ο Δήμαρχος Τήνου, κος Σίμος Ορφανός, στην εισήγηση του θέματος ανέφερε:  «Με την αριθμ.: 3926/15/09/2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 9044/23.08.2016 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 3649/23.08.2016) Αίτησης Χρηματοδότησης του Δικαιούχου Δήμου Τήνου προς την ΕΥΔ Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 .

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.1 άρθρο 4 ΚYA Δ23/οικ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/30.03.2016 τεύχος Β' το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται από υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου, και τουλάχιστον από δύο, υποχρεωτικά, υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός, (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προ
γραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας. (παρ.3.2 άρθρο 4 ΚYA Δ23/οικ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/30.03.2016 τεύχος Β').

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην αίτηση χρηματοδότησης περιγραφή της στελέχωσης της δομής και της διαδικασίας πρόσληψης το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τήνου θα στελεχωθεί από δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ), πλήρους απασχόλησης, που θα είναι και ο βασικός υπεύθυνος και συντονιστής των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας και ο άλλος θα είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.

Το απαιτούμενο προσωπικό θα προσληφθεί με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/94 οπού παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός έτους, κατ’ εξαίρεση, για την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας κ.λ.π. με δυνατότητας ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας της σύμβασης. (παρ.3.9 άρθρο 4 ΚYA Δ23/οικ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/30.03.2016 τεύχος Β').

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου» και συγκεκριμένα :
Ενός (1) Κοινωνικού λειτουργού (ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής εργασίας)
Ενός (1) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ)
2. Τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι τα εξής:


3. Οι συναφθείσες συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή τους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσής τους σε περίπτωση συνέχισης του έργου.

4. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013).

5. Η χρηματοδότηση της δαπάνης για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», όπως αποτυπώνεται στην με αριθμ.: 3926/15/09/2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (παρ. 11 Επιλέξιμες δαπάνες – δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας…: - άμεσες δαπάνες προσωπικού (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου…).

6. Για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθ. 12556/16.11.2016 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης του αναπλ. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, στον προϋπολογισμό μας οικονομικού έτους 2016 υπάρχουν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 60.6041 και Κ.Α 60.6054.

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.