Αναρτήθηκε στο Διαύγεια του Δήμου Τήνου η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσίας «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου Marketing του τουριστικού προϊόντος της Τήνου».

Μεταξύ άλλων αναφέρει η απόφαση, το γραφείου Δημάρχου συνέταξε την μελέτη για την παροχή υπηρεσίας «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου Marketing του τουριστικού προϊόντος της Τήνου» όπου σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η εν λόγω υπηρεσία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Σχεδίου Marketing του τουριστικού προϊόντος της Τήνου. Πιο συγκεκριμένα

  •  Θα γίνει ανάλυση του τουριστικού προϊόντος προορισμού με βάση τα χαρακτηριστικά του και τις δυνατότητες του. Εδώ περιλαμβάνεται η ανάλυση του εισερχόμενου τουρισμού και η σύνθεση προφίλ των αγορών - στόχων
  • Θα προσδιοριστούν τόσο η στρατηγική μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, όσο και ο σχεδιασμός του χαρτοφυλακίου των τουριστικών προϊόντων του νησιού. 
  •  Θα προσδιοριστεί η στρατηγική μάρκας και η δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας για το προϊόν, ώστε να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα/προορισμούς και να προσελκύσει τα κατάλληλα κοινά-στόχους
  • Θα καθοριστεί η στρατηγική επικοινωνίας με προσδιορισμό επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών.
Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θα λάβει ο ανάδοχος από την Marketing Greece και αφορούν την εξειδίκευση του μοντέλου ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος της McKinsey που εφαρμόζει, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τήνου ως τουριστικό προορισμό. 

Η συνολική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριμένα σε δύο έτη. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.