Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος Ελένης Καρέλα, λαμβάνοντας υπόψη της: τους όρους του ως άνω κληροδοτήματος, σχετικές αποφάσεις της από τις 24/2014 & 4/2015 συνεδριάσεις και τον προϋπολογισμό του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. έτους 2017, αποφάσισε κατά την 1/2017 συνεδρίαση, να επαναχορηγήσει γαμήλια οικονομικά βοηθήματα σε άπορα και ορφανά κορίτσια, για το τρέχον έτος, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις & όρους:

Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικού βοηθήματος:

  • Η αιτούσα πρέπει να είναι Δημότης Τήνου, εγγεγραμμένη στο δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου.
  • Να έχει ηλικία από 18 έως 35 ετών.
  • Να είναι ορφανή από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
  • Να έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κάτω από 10.000 €υρώ.
  • Να έχει βαπτισθεί Χριστιανή και να έχει παντρευτεί και με Θρησκευτικό γάμο.

Δικαιολογητικά:


Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να υποβάλει:

1. Σχετικό αίτημα προς τη Διοικ. Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος Ελ. Καρέλα.
2. Ληξιαρχική πράξη γάμου κι αντίγραφο πράξης τελέσεως του μυστηρίου.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης κι αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης δικό της, του ζώντα γονέα, εφόσον υπάρχει, αλλά και του συζύγου της.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα της.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου.
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής της ταυτότητας.

Διαδικασία – ειδικοί όροι:

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. συνοδευόμενες με τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η Διοικ. Επιτροπή θα εξετάζει τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται κατ’ έτος, συνολικά όλες μαζί, σε συνεδρίασή της εντός του δεύτερου 15νθημέρου μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το τέλος Νοεμβρίου θα εξετάζονται με τα αιτήματα του επόμενου έτους.

Σε ειδικές περιπτώσεις απορίας, η Διοικ. Επιτροπή μπορεί να εξετάζει αιτήσεις ενδιαφερομένων και κατά περίπτωση στη διάρκεια του έτους.

Το ύψος κάθε γαμήλιου βοηθήματος θα προσδιορίζεται από τη Διοικ. Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του κληροδοτήματος, εκτιμώντας τα προσκομιζόμενα κοινωνικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία της ενδιαφερόμενης αλλά και του ζώντα γονέα και του συζύγου.

Η περίπτωση ορφανών κι από τους δύο γονείς θα λαμβάνεται ειδικά υπόψη.

Η Διοικ. Επιτροπή έχει τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικού βοηθήματος και σε αιτούσες με οριακή υπέρβαση των 10.000 €υρώ, ως πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον συνδυασμό των λοιπών προσκομιζόμενων στοιχείων της αιτούσας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα τουΙερού Ιδρύματος, όπως επίσης και στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.

Ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Ευάγγελος Καλογήρου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.