Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Τήνος, Σίμος Ορφανός έθεσε υπόψη στο σώμα τα εξής:

Σύμφωνα με την με αριθ. 25/40703/16.12.2016 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών δίνεται η δυνατόητα στελέχωσης των ΟΤΑ α’ (Δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, Δημοτικά Ιδρύματα και Σύνδεσμοι Δήμων) και β’
βαθμού με τακτικό προσωπικό δημοσίου δικαίου κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμε-
νους κατοίκους και αφορούν ιδίως τον τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, των δημοτικών κοιμητηρίων. Επειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016, για το 2016 ο λόγος προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τήνου (ΦΕΚ 1265/11-4-2012/τΒ, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1531/τΒ/21-6-2013 και ισχύει σήμερα) υπάρχουν οι εξής κενές θέσεις προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα:

Η αναγκαιότητα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού προκύπτει δεδομένου ότι υπηρεσίες του
Δήμου μας ανταποδοτικού χαρακτήρα χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό αφού οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους και τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά τη συνένωση των τριών πρώην Δήμων σε έναν ενιαίο με το πρόγραμμα Καλλικράτης απαιτούν επιπλέον προσωπικό καθώς το υπάρχον δεν επαρκεί και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μπορεί οριακά να υποστηρίξει τις ανάγκες αυτές. γίας των αφαλατώσεων κ.α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού πλήρωσης των κάτωθι θέσεων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου (ΦΕΚ 1265/11-4-2012/τΒ, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1531/τΒ/21-6-2013 και ισχύει σήμερα), με τη εξής σειρά προτεραιότητας:

1) Μίας (1) θέσης κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων, κάτοχου άδειας άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή
συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108 /2013, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
2) Μίας (1) θέσης κλάδου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
3) Μίας (1) θέσης κλάδου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
4) Μίας (1) θέσης κλάδου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
5) Μίας (1) θέσης κλάδου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (Εργάτης Αφαλάτωσης), για τη στελέχωση της 

Υπηρεσίας Ύδρευσης.
6) Μίας (1) θέσης κλάδου, ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Αποχέτευσης.
Β. Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων, όπως προκύπ-
τουν από την κείμενη νομοθεσία, είναι:

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108 /2013,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

Γ. Για τις προσλήψεις, όπως βεβαιώνεται με την με αριθ. 292/16.01.2017 βεβαίωση του αναπλ.
Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών, θα εγγράφουν αντίστοιχα οι πιστώσεις στους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους του σκέλους των εξόδων του Δήμου που θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί προσλήψεις και θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.