Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα   από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Παροχής Υπηρεσιών  Καθαριότητας  Λιμένα  Τήνου» προϋπολογισμού  69.932,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το συνολικό κείμενο της 1/2017 διακήρυξης μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, ( ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, Σχέδιο Σύμβασης και Υπόδειγμα Εγγυητικής)θα αναρτηθεί και:
1.στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου portoftinosandros.webnode.gr/
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου dimostinou.eu
3. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α.Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.