Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με τον τίτλο: «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου
Τήνου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Την από 13-1-2017 αίτηση της τεχνικής εταιρείας Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου» με την οποία αιτείται την χορήγηση παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 14-3-2017 προκειμένου να υπάρχουν καλύτερες καιρικές συνθήκες για να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής και επισκευής του συνθετικού δαπέδου γηπέδων. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την απόφαση του αναδόχου έχουν προκύψει και κάποιες νέες εργασίες όπως η περίφραξη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο όπως και η στέγνωση του δώματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου.

Την από 19-1-2017 έγγραφη εισήγηση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου κ. Χρήστου Χαρίτου ο οποίος γνωμοδοτεί θετικά για γενική παράταση του έργου για δύο (2) μήνες δηλαδή έως 14-3-2017.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας των ανωτέρω εργασιών, έως 14-3-2017 σύμφωνα με τα παραπάνω και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, η οποία εδράζετε, στην εισήγηση του επιβλέποντος μηχανικού, την σχετική αίτηση του αναδόχου, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την θετική γνώμη του
κ. Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα χορηγεί στην εταιρεία «Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου», παράταση του έργου κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως 14-3-2017.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.