Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, κατά την 2/2017 Συνεδρίασή της, καθόρισε την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεντεύξεως των υποψηφίων για την κάλυψη 4 οργανικών τακτικών θέσεων, προκειμένου να συνεχισθεί η προβλεπόμενη από την 91538/Θ1/2016 Κ.Υ.Α – Προκήρυξη, διαδικασία, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων.Η διαδικασία της συνεντεύξεως θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ.Ε., σε ώρες που θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε κάθε υποψήφιο με ατομική πρόσκληση.

Στο τέλος της Συνεδριάσεως, θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ- Προκήρυξη, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το εποπτεύον το Π.Ι.Ι.Ε.Τ Υπουργείο Παιδείας, στο σύνολο των οποίων θα προστεθούν και τα μόρια της συνεντεύξεως, προκειμένου να προκύψει ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε θέση χωριστά.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη διαδικασία της συνεντεύξεως, η μοριοδότηση της οποίας έχει χαμηλή βαρύτητα σε σχέση με τα λοιπά κριτήρια, θα πραγματοποιηθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή με γνώμονα το μείζον όφελος του Ιερού Ιδρύματος.

Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.