Ο Δήμος Τήνου έχοντας υπόψη :α)τις διατάξεις  του άρθρου 377 της παρ. 1 περιπτ. 40 του Ν.4412/2016 και β) την υπ΄ αριθμόν 5/13-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου ανακοινώνει ότι από τον κ. Αθανασιάδη Αθανάσιο Γεωλόγο - Μηχανικό Περιβάλλοντος  κατατέθηκε η Υδρογεωτεχνική Μελέτη για την μείωση της απόστασης του ορίου Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου από το όριο του υφιστάμενου νεκροταφείου του οικισμού Πύργου Δήμου Τήνου.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω: 1) Υδρογεωτεχνική Έκθεση  2)Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου (Σ1) 3)Γεωλογικός Χάρτης (Σ2.1,Σ2.2), Υδρολιθολογικός - Υδρογεωλογικός Χάρτης (Σ3.1,Σ3.2).

Τα ανωτέρω εκπονήθηκαν από τον ίδιο δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα από τον Δήμο Τήνου.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου  και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.
Ο Δήμαρχος Τήνου
 Σίμος Ορφανός

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.