Την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα.

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση άδειας εκσκαφής.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Κ. Ψάρρος.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας, σχετικά με την επιχείρηση «Αναψυκτήριο» του Κώστα Ωραιοζήλη του Γεωργίου, που βρίσκεται στον οικισμό Πύργος της Τ. Κ. Πανόρμου. Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας, σχετικά με την επιχείρηση «Παντοπωλείο- Καφενείο» της Μαρίας Λεβαντή του Ιωσήφ, που βρίσκεται στον οικισμό Σκαλάδος της Τ. Κ. Κώμης. Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση (από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου), της γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων.Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. Έτους 2017, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου. Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της με αρ. 39/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού,οικ. έτους 2017. Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 11ο: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2017. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο Τροποποίηση της με αριθ. 66/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης 24ωρης – 18ωρης λειτουργίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Δήμαρχος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.