Διακήρυξη δημοπρασίας τετραετούς (4) εκμίσθωσης αγροκτήματος ιδιοκτησίας του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου στη θέση "Άγ. Στυλιανός", με το σύστημα των πλειοδοτικών σφραγισμένων προσφορών.

Η Διοικ. Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με απόφασή της από την 3/2017 συνεδρίαση, διακηρύσσει ότι την Τρίτη 07 η Μαρτίου 2017 κι ώρα 14:00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε στην Τήνο, από επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την τετραετή (4) μίσθωση, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα:

 ενός αγροκτήματος ιδιοκτησίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στη θέση "Άγ. Στυλιανός" στη Χώρα Τήνου (κληροδότημα Μαρίας Λελέ-Οικονόμου), συνολικής εκτάσεως 3.000 τ.μ. περίπου, το οποίο περιέχει ελαιόδεντρα, έναν (1) περιστεριώνα και δύο (2) πηγάδια, με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος εκατό (100, 00 ) €υρώ.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α ́ πενθήμερο κάθε μισθωτικού έτους.

 3. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, παραμένει εις όφελος του ακινήτου.

4. Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει:

 4.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
 το προσφερόμενο ποσό ετήσιου μισθώματος,
ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα & η χρήση για την οποία προορίζει το ακίνητο.

4.2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κι εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού, την άδεια παραμονής στη χώρα.

7. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή θα στέλνονται στην Τήνο, στη διεύθυνση «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – Τήνος 84200», σε σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να αναγράφει εξωτερικά: "για τον διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου στη θέση Άγιος Στυλιανός – Χώρα Τήνου" και πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 06 η Μαρτίου 2017.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν ταχυδρομηθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ώρα κι ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Το πρακτικό του διαγωνισμού, υπόκειται στην έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ..

9. Ο πλειοδότης κι ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως.

 Για κάθε άλλη πληροφορία,, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 (κ. Κορνάρος Ελευθέριος & κ. Κρυσταλία Βιδάλη).

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, στο Δήμο Τήνου καθώς και στον τοπικό ηλεκτρονικό Τύπο.

Ο Γενικός Γραμματέας της Διοικ. Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 

Ευάγγελος Καλογήρου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.