Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας οι θέσεις που αναμένεται να καλυφθούν στα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και ΠΕΔΥ, όπως ήτα αναμενόμενο θέσεις άνοιξα και τις υποδομές υγείας της Τήνου και πιο συγκεκριμένα:

Μιλάμε συνολικά για εννέα (9) θέσεις ιατρών, τόσο αγροτικών όσο επι θητείας και γενικής ιατρικής η κατανομή των θέσεων γίνεται ως εξής. Πέντε (5) για το Κέντρο Υγείας του νησιού, δύο (2) για το χωριό του Πύργου, μια (1) για τη Στενή και μία (1) για την Κώμη.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 14η Μαρτίου 2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28η Μαρτίου 2017. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 28η Μαρτίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής Ιατρικής, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία. Οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής προηγούνται των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία.

Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία, ενώ είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moh.gov.gr), μαζί με την προκήρυξη.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.