Η «Αδελφότης των εν Αθήναις Τηνίων», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που αποδέχεται και δύναται να εκπληρώσει τους  όρους της παρούσης, να συμμετάσχει  στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος με υπόγειο, που ιστορικά φέρει την ονομασία ΤΗΝΙΑΚΟ και βρίσκεται σε πολυώροφο ακίνητο της, στην συμβολή της οδού Ασημάκη Φωτήλα αριθ. 40 & Λεωφ. Αλεξάνδρας.
Αναλυτικά η εκμίσθωση

Η «Αδελφότης των εν Αθήναις Τηνίων», μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το έτος 1876, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που αποδέχεται και δύναται να εκπληρώσει τους κατωτέρω όρους, να συμμετάσχει στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφανείας 100,00 τετρ. μέτρων, με υπόγειο 36,48 τετρ. μέτρων, που ιστορικά φέρει την ονομασία ΤΗΝΙΑΚΟ και βρίσκεται σε πολυώροφο ακίνητο της, στην συμβολή της οδού Ασημάκη Φωτήλα αριθ. 40 & Λεωφ. Αλεξάνδρας, με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους :

1. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση του καταστήματος ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων (900,00) ευρώ, ως μηνιαίο μίσθωμα.

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν και αποδέχονται τους όρους της παρούσης.

2.2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο ως μέλος.

2.3. Για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται, ως εγγύηση συμμετοχής, ποσό δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ, στον υπ’ αριθ. GR 53 0171 3640 0063 6401 0103 936 τραπεζικό λογαριασμό της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Οριστικό Ανάδοχο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και την καταβολή του ποσού της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς συμμετέχοντες εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του σωματείου, σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης ή να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης μέσα στην καθοριζομένη προθεσμία, ή να υπογράψει το σχετικό πρακτικό, σε περίπτωση προφορικής βελτίωσης της τιμής πρώτης προσφοράς του.

3.1. Ο οριστικός ανάδοχος – μισθωτής, κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να καταβάλει, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσό ίσο με τρία (3) μηνιαία μισθώματα. Το ποσό της εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του μισθώματος, έτσι ώστε να ισούται πάντοτε με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.

3.2. Το μίσθιο θα έχει χρήση εμπορική - επαγγελματική, σύμφωνα με την σχετική για το ακίνητο νομοθεσία. Ειδικότερα, το μίσθιο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη, ενδεικτικά δε ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α. Ο οριστικός ανάδοχος – μισθωτής δεν μπορεί να μεταβάλει τη χρήση του μισθίου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του σωματείου.

3.3. Ο ανάδοχος – μισθωτής θα καταβάλει το μηνιαίο μίσθωμα εντός των πρώτων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα, επιβαρυμένο με το τέλος χαρτοσήμου, που βαρύνει τον κάθε μισθωτή. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα παραμείνει σταθερό για τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης, μετά δε το τέλος του δεύτερου χρόνου το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) της θετικής μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων (+ 2%). Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του ΔΤΚ το μηναίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται αυξανόμενο μόνο κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (+2%). Την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης θα καταβληθεί η εγγύηση και το μίσθωμα του πρώτου μήνα.

3.4. Ο οριστικός ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που θα εμπεριέχονται στη σύμβαση μίσθωσης και πάντα σύμφωνα με τους όρους αυτής και την σχετική με το ακίνητο νομοθεσία .

3.5. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό διάστημα πέντε (6) ετών και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) εισέτι έτη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την έναρξη της μίσθωσης, ο μισθωτής δύναται να ζητήσει την πρόωρη λύση της μισθώσεως, υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων .

3.6. Σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, για κάθε τροποποίηση του καταστατικού του, θα προσκομίζει στην Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων, αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της τροποποίησης, καθώς και σχετικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρησης της τροποποίησης αυτής. Οι κατά το χρόνο υπογραφής της συμβάσεως, εταίροι ή μέτοχοι της οριστικής αναδόχου – μισθώτριας εταιρίας, οφείλουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, να εξακολουθούν να κατέχουν ποσοστό που θα υπερβαίνει το 51% του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου της.

3.7. Ο οριστικός ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει, με δικές του δαπάνες, φροντίδα, επιμέλεια και ευθύνη, τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας του μισθίου και να παραδώσει αντίγραφά τους στο σωματείο, καθώς και να διατηρεί αυτές σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

3.8. Σε περίπτωση που υφίστανται εντός του μισθίου παλαιές κατασκευές ανεγερθείσες χωρίς την κατά νόμο απαραίτητη άδεια, ο ενδιαφερόμενος να έχει την δυνατότητα ,σε συνεργασία πάντα με το σωματείο, να αναλάβει άμεσα και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, την υποβολή αίτησης υπαγωγής για τακτοποίηση και νομιμοποίηση των κατασκευών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/Α/174/08-08-2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”, αναλαμβάνοντας τα έξοδα τακτοποίησης και νομιμοποίησης χωρίς η υποχρέωση αυτή, να επηρεάζει τη χρήση του μισθίου και την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος. Αυτά τα έξοδα τακτοποίησης/νομιμοποίησης θα συμψηφιστούν με μελλοντικά μισθώματα.

3.9. Ο οριστικός ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει, με δικά του έξοδα, το μίσθιο και τον εξοπλισμό του, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων, ως συμβατική του υποχρέωση, κατά κατονομαζομένων κινδύνων, όπως σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Οι κίνδυνοι που θα συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και το ύψος της ασφαλιστέας αξίας, υπόκεινται σε έλεγχο του σωματείου, στα πλαίσια δε αυτά -της πληρέστερης κάλυψης - δύναται να ζητηθούν ειδικοί όροι/επεκτάσεις κάλυψης και αύξηση των κεφαλαίων κάλυψης. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό για οποιαδήποτε λόγο να ασφαλιστεί επ ́ ονόματι της Αδελφότητας τότε κατά την σύμβαση του ασφαλιστήριου συμβολαίου να αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού, που ο φέρον σκελετός του κτιρίου υποστεί οποιαδήποτε ζημιά να υπάγεται στην Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων τουλάχιστον κατά το ήμισυ της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης.

3.10. Ο οριστικός ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στην Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων, αντίγραφα του πρώτου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της απόδειξης πληρωμής των ασφαλίστρων, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση λειτουργίας. Κάθε χρόνο, ένα μήνα πριν από τη λήξη του, ο μισθωτής οφείλει να ανανεώνει το συμβόλαιο και να παραδίδει στο σωματείο, αντίγραφα του συμβολαίου και της απόδειξης πληρωμής των ασφαλίστρων.

3.11. Η Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μισθούμενοι χώροι, ούτε δημιουργείται από την αιτία αυτή, υποχρέωση μείωσης του μισθώματος ή λύσης της μίσθωσης ή αξιώσεις σε βάρος της για την επισκευή αυτών ή για πάσης φύσεως δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον οριστικό ανάδοχο -μισθωτή για την ανακατασκευή – ανακαίνιση του μισθίου ή για τη συμμετοχή του στη παρούσα διαδικασία. Ο κάθε συμμετέχων με την υποβολή της προσφοράς του και την εν συνεχεία υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης τεκμαίρεται (κατά αμάχητο τεκμήριο) ότι γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια την πραγματική κατάσταση του μισθίου, έχει προϋπολογίσει με απόλυτη ακρίβεια το κόστος και τις δαπάνες ανακατασκευής – ανακαίνισης του, τις δυνατότητες του να ανταποκριθεί οικονομικά στο κόστος αυτών των εργασιών, τον χρόνο αποπεράτωσης των προκειμένου αυτό να είναι απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που το προορίζει, τα έσοδα από την χρήση-εκμετάλλευση του μισθίου καθώς και όλα τα λειτουργικά του έξοδα. Το σωματείο, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πραγματικά ή και νομικά ελαττώματα του μισθίου καθώς και αν τούτο είναι απρόσφορο για τη χρήση που το προορίζει, όπως ενδεικτικά, λόγω αδυναμίας έκδοσης της σχετικής άδειας από τη διοικητική αρχή για οποιαδήποτε αιτία και λόγο κλπ.

3.12. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο ανάδοχος - μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του μισθίου, κατά τη φύση και τον προορισμό του, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την τακτική και έκτακτη συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδομής του μισθίου και των εγκαταστάσεών του και την αποκατάσταση με αποκλειστικά δικά του έξοδα και ευθύνη, κάθε βλάβης που θα προκύψει κατά τη χρήση του. 3.13. Ο οριστικός ανάδοχος - μισθωτής έχει το δικαίωμα, με αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, να εκτελέσει στο εσωτερικό του μισθίου όποιες εργασίες είναι αναγκαίες κατά νόμο για τη συμφωνηθείσα χρήση, αφού λάβει όλες τις κατά νόμο άδειες και εγκρίσεις, καθώς και την έγκριση της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων, για τις συγκεκριμένες εργασίες. Ενδεικτικά τον οριστικό ανάδοχο- μισθωτή βαρύνουν οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι εν γένει αμοιβές του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών, εντός του νομίμου ωραρίου ή υπερωριακά ή κατά τις Κυριακές και αργίες, οι υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών Ταμείων εισφορές, οι αποζημιώσεις από τυχόν ατυχήματα εργατικά ή μη, οι βλάβες ή ζημιές τρίτων που προκλήθηκαν από την εκτέλεση των, οι πάσης φύσεως φόροι και τέλη προς το Δημόσιο, Δήμο Αθηναίων, οποιοδήποτε ταμείο ή οργανισμό, που έχουν σχέση με τις εργασίες αυτές, οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ή μισθωτές γειτονικών ακινήτων για τυχόν ζημίες (θετικές ή αποθετικές) ή βλάβες, καθώς και οι αποζημιώσεις ή τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν για τη κατάληψη πεζοδρομίων ή για τυχόν αστυνομικές παραβάσεις που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών κλπ., ρητά παραιτουμένου του οριστικού αναδόχου - μισθωτή πάσης αξιώσεως του σε βάρος της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων. Ο οριστικός ανάδοχος – μισθωτής υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, τις διατάξεις περί κοινωνικών ασφαλίσεων και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει την εκτέλεση των, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, πεπειραμένο και ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α., να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για πρόληψη ατυχημάτων, βλαβών και ζημιών σε πρόσωπα και πράγματα, φέρει δε ακεραία την ευθύνη αστική και ποινική, για τυχόν παραβάσεις των σχετικών διατάξεων ή πρόκληση ατυχημάτων, βλαβών κλπ., υποχρεούμενος στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, ακόμη και αν αυτές καταλογίστηκαν σε βάρος του σωματείου.

Κάθε εργασία στο μίσθιο, ως ενδεικτικά αντικατάσταση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων, κατασκευή νέων αποχωρητηρίων, χώρων παρασκευής εδεσμάτων κλπ., παραμένει προς όφελος του μισθίου μετά την λήξη ή λύση της μίσθωσης, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση ή συμψηφισμό με μισθώματα. Κατά τον χρόνο παράδοσης του μισθίου, μετά την λήξη ή λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από το σωματείο, υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως με αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, τις μεταρρυθμίσεις του μισθίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή στην πρόσοψη του καταστήματος. Την πρόοδο και την προσήκουσα εκτέλεση και ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου δικαιούται να επιβλέπει καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των, αρμόδιος μηχανικός του σωματείου ή άλλος εμπειρογνώμονας αυτού.

3.14. O οριστικός ανάδοχος -μισθωτής υποχρεούται να κατασκευάσει και διατηρεί σε λειτουργία στο μίσθιο πλήρες και ασφαλές σύστημα πυρασφαλείας και πυρανίχνευσης, βάσει των ισχυουσών διατάξεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3.15.Απαγορεύεται ρητώς η υπομίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου ολική ή και μερική, προς τρίτον (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς την ρητή, προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων.

3.16. Η Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να ζητήσει την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, εφόσον ο τελευταίος καθυστερεί την καταβολή του μισθώματος, ή παραβιάζει οποιονδήποτε όρο του μισθωτηρίου συμβολαίου. Η μη χρήση του μισθίου από το μισθωτή δεν τον απαλλάσσει σε καμιά περίπτωση από την πληρωμή του μισθώματος.

3.17. Κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής θα υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του μισθίου και να παραδώσει αυτό σε άριστη κατάσταση, υποχρεούμενος παράλληλα και στην αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης του.

3.18. Σε περίπτωση που ο οριστικός ανάδοχος - μισθωτής αιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες εμπροθέσμως, ήτοι εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αλλά δεν κατορθώσει να λάβει τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του και εφόσον έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες, θα μπορούν αμφότερες οι πλευρές να καταγγέλλουν την σύμβαση μίσθωσης αζημίως, κατ εξαίρεση όμως ο μισθωτής θα οφείλει να καταβάλει στο σωματείο, μόνο το αναλογούν μηνιαίο μίσθωμα μέχρι τη λύση της σύμβασης, χωρίς να δικαιούται να αξιώσει καμία απολύτως έως τότε δαπάνη του.

3.19. Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημοτικά τέλη, κοινόχρηστα και εν γένει όλες οι δαπάνες που κατά νόμο βαρύνουν τον μισθωτή.

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει στην εξωτερική του επιφάνεια :

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΝΙΩΝ ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 40 & ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Τ.Κ. 11473 - ΑΘΗΝΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία : Διεύθυνση : Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και φαξ : Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Ο φάκελος θα υποβάλλεται κατά τις απογευματινές ώρες, από 18:00 έως 20:00 μέχρι και την Τετάρτη & Πέμπτη 12 & 13 Απριλίου 2017, στα γραφεία της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων Ασημάκη Φωτήλα 40 και Λεωφ. Αλεξάνδρας, 11 473 Αθήνα, 2ος όροφος. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν μετά την παραπάνω ημέρες και ώρες, δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς, είτε οι ίδιοι, είτε δι’ αντιπροσώπου τους.

4.2. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει απαραίτητα :
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Παράρτημα A.1, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σύμφωνα με το Παράρτημα A.2, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται επιπλέον μια πλήρης σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η ύπαρξη εκάστου νομικού προσώπου, καθώς και η εν ισχύ νομιμοποίησή του.
γ. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της παρούσας πρόσκλησης.
δ. Συνοπτική έκθεση σχετικά με την εμπειρία τους πάνω στο αντικείμενο δραστηριότητας που επιθυμούν να ασκήσουν στο εκμισθούμενο ισόγειο κατάστημα, την οικονομική τους κατάσταση, κλπ.
ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα του, και
στ. Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει τη δεσμευτική και ανεπιφύλακτη προσφορά του ενδιαφερομένου, ήτοι το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των εννιακοσίων (900,00) ευρώ, που αποτελεί το ελάχιστο αποδεκτό μηνιαίο μίσθωμα. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου.

4.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων, το αργότερο μέχρι τις 19 Απριλίου 2017, θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων υποψηφίων.

4.4. Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4.2, ήτοι ο υποψήφιος εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού συμμετοχής, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Σε περίπτωση, που επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικής διευκρίνισης, το σωματείο ενημερώνει τους υποψηφίους για την ανάγκη συμπληρωματικών διευκρινίσεων εντός τασσόμενης προς τούτο προθεσμίας και αποκλείει αυτούς που δεν θα προβούν, στις απαραίτητες διευκρινίσεις μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.

4.5. Ευθύς μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση έλλειψης οικονομικής προσφοράς ή σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.2 της παρούσας, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Το Δ.Σ. στη συνέχεια, συντάσσει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με κορυφή το υψηλότερο προσφερθέν μηνιαίο μίσθωμα και βάση το χαμηλότερο.

4.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του και μετά από απόφαση του δύναται είτε να ανακηρύξει τον οριστικό ανάδοχο είτε να προσκαλέσει σε ανοικτή συνεδρίαση τους πέντε (5) πρώτους στον πίνακα κατάταξης υποψηφίους ή και όλους όσους περιλαμβάνονται σ αυτόν, να διατυπώσουν, εάν το επιθυμούν, προφορική βελτίωση της οικονομικής προσφοράς τους. Η κλήση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί μέσω της δηλωθείσης διεύθυνσης του ηλεκτρονικού των ταχυδρομείου. Κάθε προσφορά πλειοδότη είναι αντίστοιχα υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά ποσό ίσο με 5% τουλάχιστον. Επιτρέπεται προσφορά για λογαριασμό άλλου, αρκεί να κατατίθεται, απ αυτόν που εμφανίζεται, σχετικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, κατά την κατάθεση της προσφοράς, το οποίο θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εξουσιοδοτούμενου να υποβάλει προσφορά για λογαριασμό του, διαφορετικά δε θα γίνεται από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα δεκτή οποιαδήποτε προφορική βελτίωση της προσφοράς. Οι προφορικές βελτιώσεις της οικονομικής προσφοράς διεξάγονται και τελειώνουν χωρίς διακοπή για εξήντα (60) λεπτά. Παράταση του χρόνου λήξης διατύπωσης των προφορικών βελτιώσεων της οικονομικής προσφοράς επιτρέπεται, για όσο χρόνο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται, εφόσον συνεχίζονται οι προσφορές. Μετά την λήξη του χρόνου αυτού, ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. Με την ανακήρυξη του πλειοδότη αναδόχου, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται απ όλα τα μέλη του και τους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του πρακτικού, από κάποιον από τους συμμετέχοντες υποψηφίους, καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του. Σε περίπτωση άρνησης του πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να κατακυρώσει το αποτέλεσμα στον επόμενο σε σειρά κατάταξης ή να ακυρώσει τη διαδικασία, επιφυλασσομένου του δικαιώματός του να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του σωματείου.

4.7. Η απόφαση του Δ.Σ. της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων, περί κατακύρωσης του αποτελέσματος ανακοινώνεται εγγράφως στον οριστικό ανάδοχο παράγει έννομα αποτελέσματα και τον δεσμεύει από την κοινοποίηση της σ’ αυτόν, μέσω της δηλωθείσης διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή δι απλής ταχυδρομικής επιστολής. Ο οριστικός ανάδοχος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοση της αποφάσεως του Δ.Σ. της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως μισθώσεως.

Σε περίπτωση που ο οριστικός ανάδοχος αρνηθεί ή καθυστερεί να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης ή δεν καταβάλει το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, η ως άνω εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων, δύναται στη περίπτωση αυτή, να κατακυρώσει το αποτέλεσμα στον επόμενο στη σειρά κατάταξης κ.ο.κ ή να ακυρώσει τη διαδικασία.

4.8. Το Δ.Σ. της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων, δύναται ωσαύτως κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εφόσον οι προσφορές κριθούν ασύμφορες. Στην περίπτωση αυτή που δεν έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης και αφού ταυτόχρονα κρίνει ως άκυρη την όλη διαδικασία, δύναται να επαναλάβει αυτήν, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της, χωρίς να ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση του πλειοδότη και των λοιπών συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, θεωρουμένου ότι η συμμετοχή σ’ αυτήν γίνεται με κίνδυνο του ίδιου του συμμετέχοντος.

4.9. Σε περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας, όσοι αρνήθηκαν να υπογράψουν πρακτικό ή να προσκομίσουν δικαιολογητικά της καταρτισθησομένης μ αυτούς συμβάσεως, δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στην ούτω επαναλαμβανόμενη διαδικασία.

4.10. Οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία της διαδικασίας ανάδειξης οριστικού αναδόχου - μισθωτή και κατάρτισης της μίσθωσης, δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του συμμετέχοντος στη διαδικασία . 4.11. Ο χρόνος των ανοικτών ή κλειστών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων, η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από το ίδιο. 4.12. Επισκέψεις των ενδιαφερομένων στο μίσθιο θα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση των με τον κ. Εμμανουήλ Σκαρή τηλ 6946467009.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.