Την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιεύσαμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την επιστροφή του φακέλου από την Δημοτική Αρχή Τήνου για την επισκευή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου σε νέα χρηματοδότηση και συγκεκριμένα στο πράσινο ταμείο.

Η επιβεβαίωση μας ήρθε πριν λίγους μήνες, όταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου κος Κωνσταντίνος Ψάρρος, όπου υπάγεται και ο Παιδικός Σταθμός, στην κοπή της πίτας του ΚΑΠΗ, ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο έργο παίρνει σάρκα και οστά. Ο φάκελος εγκρίθηκε και όλα παίρνουν το δρόμο τους.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο φάκελος:

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η αναβάθμιση του κτιρίου από ενεργειακή κτιριακή και αισθητική και λειτουργική άποψη .

Η διαμόρφωση ικανών λειτουργικών και οργανωτικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής και κατάλληλη κατά περίπτωση ανταπόκριση του Παιδικού Σταθμού στις ανάγκες των ωφελουμένων (π.χ. σίτιση, εκπαίδευση, πρόσβαση ΑΜΕΑ, τουαλέτες, διοικητικοί χώροι κλπ).

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η διαμόρφωση μίας ευέλικτης, επιστημονικά υποστηριζόμενης και οργανωτικά αποδοτικής δομής η οποία θα ενσωματώσει και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 446.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία), από τα οποία ο Δήμος θα συγχρηματοδοτήσει το υπόλοιπο ποσό από τις 200.000€ όπως αυτό θα αυτό θα προκύψει μετά την ένταξη του έργου κατά τη διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του Πράσινου Ταμείου , εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για το έτος 2016 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 5.000,00€ από τους πόρους του Δήμου στον Κ.Α. 15.7311.00015 . Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου εντός 10 μηνών και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου ενδεικτικά υπολογίζεται από τον Ιανουάριο του 2017 (εξαρτάται από την ημερομηνία ένταξης του έργου από το Πράσινο Ταμείο) έως και τον Οκτώβριο 2017, καθορίζεται δε λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.