Στην Τήνο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017, και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 77/Α/2410/16.032017, απόφαση Δημάρχου Τήνου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ' αριθμ. 254/13.01.2017 ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Τήνου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες
1. Κωνσταντίνος Ψάρρος, Δημοτικός Σύμβουλος  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Ιουλία Δελλατόλα, ΠΕ1 Διοικητικού   ΜΕΛΟΣ
3. Σωτηρία Καλογερά, ΠΕ1 Διοικητικού   ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Νέστορα Βιδάλη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής: O Δήμος Τήνου προχώρησε στην πλήρωση δύο (2) θέσεων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως τη λήξη του προγράμματος, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου» και συγκεκριμένα, μίας (1) θέσης ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και μίας (1) θέσης ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών.


Τα αποτελέσματα των προσλήψεωνΣχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.