Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η αδυναμία εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου Τήνου με αποτέλεσμα να ανατεθούν σε ιδιώτη.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ιωάννης Σιώτος δήλωσε: Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής: Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.


Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαριότητας, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, είναι οι εξής:
α) Υπηρεσία λειτουργίας δεματοποιητή,
β) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων,
γ) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ ΔΕ Τήνου,
δ) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ ΔΕ Εξωμβούργου,
ε) Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Τήνου,
στ) Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Εξωμβούργου,
ζ) Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Πανόρμου,
η) Μεταφορές κλαδιών της ΔΕ Εξωμβούργου,
θ) Μεταφορές κλαδιών της ΔΕ Πανόρμου,
ι) Μεταφορές κλαδιών της ΔΕ Τήνου,
ια) Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Τήνου,
ιβ) Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Εξωμβούργου και
ιγ) Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Πανόρμου.

Ο Δήμος Τήνου με τις δώδεκα Τοπικές Κοινότητες, με τις πάμπολλες παραλίες, με μια απαιτητική μονάδα δεματοποίησης και με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συλλογής και μεταφοράς αναλυκλώσιμων υλικών αδυνατεί με τα μηχανικά μέσα που διαθέτει και το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του να εκτελέσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ειδικότερα, τόσο από τις εισηγήσεις των αρμόδιων αντιδημάρχων όσο και από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, τα υφιστάμενα μη- χανικά μέσα του Δήμου και το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του δεν επαρκούν για να εκτελέσουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Επίσης, στον Δήμο Τήνου και μέχρι να κατασκευαστεί το έργο του Χ.Υ.Τ.Υ. που βρίσκεται στην φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης λειτουργεί μονάδα δεματοποίησης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) σε αδειοδοτημένο χώρο όπως έχει εγκριθεί με την 109627/8409/24-5- 2013 απόφαση ΕΠΟ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και το υφιστάμενο εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας δεν επαρκεί ώστε να απασχοληθεί στην εν λόγω εγκατάσταση. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πληρούται το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας, όπως απαιτείται για την προσφυγή της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, το γεγονός ότι πληρούται το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας, όπως απαιτείται για την προσφυγή της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,


Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης των κάτωθι υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του
δήμου :

α) Υπηρεσία λειτουργίας δεματοποιητή, β) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων, γ) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ ΔΕ Τήνου, δ) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ ΔΕ Εξωμβούργου, ε) Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Τήνου, στ) Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Εξωμβούργου, ζ) Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Πανόρμου, η) Μεταφορές κλαδιών της ΔΕ Εξωμβούργου, θ) Μεταφορές κλαδιών της ΔΕ Πανόρμου, ι)Μεταφορές κλαδιών της ΔΕ Τήνου, ια) Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Τήνου, ιβ) Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Εξωμβούργου και ιγ) Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Πανόρμου.

Β. Εγκρίνει τον καθορισμό του αντικειμένου των εργασιών και των περιοχών των ανωτέρω υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να υλοποιηθούν μέσω σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η Νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.