Διαβάστε πως πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, να θυμίσουμε ότι δεν άλλαξε το προεδρείο μετά και τις αρχαιρεσίες καθώς εκλέχτηκαν οι ίδιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, η εκλογή προβλέπεται να διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, τα μέλη των δημοτικών παρατάξεων της πλειοψηφίας, της μείζονος μειοψηφίας και της ελάσσονος μειοψηφίας, πρέπει να αναδείξουν χωριστά, είτε με μυστική είτε με φανερή ψηφοφορίας, αφού ο Ν. 3852/10 δεν ορίζει συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή η εκλογή για μυστική ή φανερή ψηφοφορία αποφασίζεται από την πλειοψηφία και την μειοψηφία αντίστοιχα.

Στη συνέχεια η προεδρεύουσα ζήτησε πρώτα από τους συμβούλους της πλειοψηφίας και στην συνέχεια από τους συμβούλους της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας να αποφασίσουν ποιόν από τους δύο τρόπους εκλογής επιλέγουν. Ομόφωνα οι παραπάνω παρατάξεις αποφάσισαν η εκλογή να γίνει με φανερή ψηφοφορία.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από την ελάσσων παράταξη της μειοψηφίας.


Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το μέλος της ελάσσων μειοψηφίας να αναδείξει τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε η Προεδρεύουσα, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων.

Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:


Υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Σιώτος, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Νικόλαος Γκίζης και υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Πέτρος Κουσουνάδης.

Στη συνέχεια η προεδρεύουσα σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.


Ακολούθησε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Ιωάννη Σιώτο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Βρέθηκαν επίσης επτά (7) λευκά ψηφοδέλτια.
Στη συνέχεια ακολούθησε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, δέκα επτά (17) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Γκίζη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Βρέθηκαν επίσης δύο (2) λευκά ψηφοδέλτια.Στη συνέχεια ακολούθησε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή στο αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, πέντε (5) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Πέτρο Κουσουνάδη, που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Βρέθηκαν επίσης δέκα τέσσερα (14) λευκά ψηφοδέλτια.

Επειδή δεν επιτεύχθηκε αποτέλεσμα ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή στο αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Πέτρο Κουσουνάδη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Βρέθηκαν επίσης έξι (6) λευκά ψηφοδέλτια και ένα (1) άκυρο.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και επικύρωσε το αποτέλεσμα των διενεργηθεισών ψηφοφοριών για την ανάδειξη και εκλογή των μελών του προεδρείου του Δήμου Τήνου, για δυόμιση έτη (6.3.2017- 31.8.2019), με βάση τα οποία:

α) Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας κ Ιωάννης Σιώτος.

β) Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Σύμβουλος της δημοτικής παράτα-ξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος Γκίζης.

γ) Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρος Κουσουνάδης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.