Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου διενεργεί δημόσια πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, για την παραχώρηση άδειας ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης για : 

1. Τμήματα επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκονται εντός ενιαίου χώρου και έχουν καθοριστεί με την απόφαση Δ.Σ. 108/2016 και εμφαίνονται στο συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, για τα οποία κρίθηκε άγονη η προηγούμενη δημοπρασία, παραχωρούνται με την διαδικασία της παρούσας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αγρότες παραγωγούς για τους οποίους θα εκδοθούν άδειες στάσιμου εμπορίου πώλησης αγροτικών προϊόντων. Οι θέσεις είναι αριθμημένες όπως εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και αντιστοιχούν με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ
13
75,00
14
75,00
15
75,00
2.
Τμήματα επί των πεζοδρομίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκ
 2. Τμήματα επί των πεζοδρομίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκονται στις θέσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και εμφαίνονται στο συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, για τα οποία κρίθηκε άγονη η προηγούμενη δημοπρασία, παραχωρούνται με την διαδικασία της παρούσας προκειμένου να εκδοθούν άδειες στάσιμου εμπορίου: 


Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης των παραπάνω χώρων ορίζεται σε δύο (2) έτη, αρχoμένης από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας στάσιμου εμπορίου και εφόσον έχει εγκριθεί η απόφαση παραχώρησης χρήσης του χώρου από την Απ. Διοίκ. Αιγαίου. Ως ελάχιστο ποσό ανταλλάγματος παραχώρησης καθορίζονται τα ποσά που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, όπου αποτελούν και τα ποσά εκκίνησης. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Μεγαλόχαρης 24 τκ 84200 Τήνος, την 28 η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:30πμ και λήξης 10.00πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 153/2016 (ΑΔΑ: ΩΜΡΜΟΡ07-668) απόφαση Δ.Σ. του ΔΛΤΤΑ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να προσέλθουν στον τόπο και στον χρόνο που ορίζονται παραπάνω προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Προκήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό εκκίνησης ανά θέση με διάρκεια τουλάχιστον 7 μήνες. 

Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα είναι παρόν στην διαδικασία, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και καθ ́ ολοκληρία υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. 

Η πλήρης Διακήρυξη αναρτάται στο site του Δ.Λ.Τ.Τ.Α. www.portoftinosandros.webnode.gr Δήμου Τήνου www.dimostinou.eu

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται στα τηλ.:2283023754, fax: 2283023752 από την υπάλληλο του Δ. Λ.Τ.Τ.Α. Κα. Ορφανού Άννα και στην διεύθυνση Λ. Μεγαλόχαρης 24, τ.κ. 84200, Τήνος. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.