Ο Δήμος Τήνου, προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Τ.Κ. Πανόρμου, με προϋπολογισμό 64.634,55 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών Υδραυλικά και Οικοδομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Ευαγγελιστρίας 72, ΤΚ 84200 , Τήνος , μέχρι τις 2/6//2017 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimostinou.eu Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγεί υποχρεωτικά η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν.4412/16, μετά από αίτηση και μέχρι και την Παρασκευή 2/6//2017.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2283360122,120, 138, 126, FAX επικοινωνίας 2283360123, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ιωάννης Σγουρός. και Χριστίνα Καβούδη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ 2α του Ν4412/16.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ


Α. Περιοχή Αγίου Δημητρίου
1) Αντικαθίσταται ο κεντρικός αγωγός που υδροδοτεί την εν λόγω περιοχή με αγωγό Φ63 πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς μήκους 230m
2)Αντικαθίσταται παρακαμπτήριος αγωγός που υδροδοτεί τμήμα της περιοχής με αγωγό Φ40 πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς μήκους 40m
3)Αντικαθίσταται παρακαμπτήριος αγωγός που υδροδοτεί τμήμα της περιοχής με αγωγό Φ32 πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς μήκους 10m

Β. Περιοχή Αγίου Νικολάου
1) Αντικαθίσταται ο κεντρικός αγωγός που υδροδοτεί την εν λόγω περιοχή με αγωγό Φ63 πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς μήκους 105m (εξωτερικό δίκτυο) και 20m (εσωτερικό δίκτυο)

Οι ανωτέρω περιοχές που θα τοποθετηθούν οι νέοι αγωγοί αποτελούνται απο πλακόστρωτα σοκάκια εντός του οικισμού Πύργου. Για τον λόγω αυτό με την μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του εν λόγω έργου (στενότητα χώρου , μεταφορές κλπ) .

Θα εγκατασταθούν πυροσβεστικοί κρουνοί σε πολύ στενά σοκάκια που είναι αδύνατη η πρόσβαση πυροσβεστικού οχήματος .

Για κάθε κατοικία που υδροδοτούνταν με το παλαιό δίκτυο έχει προβλεφθεί η αντικατάσταση νέας παροχής απο τον κεντρικό αγωγό έως και το φρεάτιο, καθώς και τα υλικά και η εργασία σύνδεσης με το υφιστάμενο υδρόμετρο που βρίσκεται εντός του φρεατίου (τα ιδιωτικά φρεάτια δεν αντικαθιστώνται , παρά έχει προβλεφθεί μία μικρή ποσότητα για κάποια που χρήζουν αντικατάστασης.)


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.